Emri i Lëndës : Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Profili Arsim Parashkollor)
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PRD 215-1 B 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimet janë për t’ ju treguar ju se si fëmijët mësojnë elementët bazë të gjuhës : tingujt ,kuptimin dhe gramatikën. Gjithashtu ju do të mësoni se si fëmijët e përdorin gjuhën, zhvillojnë aftësinë arsimore dhe gjuhësore për të marrë informacion dhe ta përdorin atë në mënyrë efektive dhe të zhvillojnë qëndrim pozitive për gjuhën dhe letërsinë. (I) T’ju paraqesë juve se çfarë është gjuha dhe se si fëmijët e përvetësojnë gjuhën. (Ii) Ju jep juve njohuritë bazë të teorive të përvetësimit të gjuhës. (Iii) T’ju tregoj ju se çfarë është të shkruarit dhe të lexuarit. (Iv) Diskutoni se si shkrimi dhe leximi trajtohet shumë pak nga kurrikula e shkollës.
Objektivat Kjo lëndë paraqet një shqyrtim kritik në fushat kryesore të të folurit, të dëgjimit, të leximit dhe të shkrimit nga përvojat e fëmijëve të vegjël. Studimet aktuale, praktika arsimore, dhe materialet mësimore do të analizohet në raport me pikëpamje të ndryshme teorike të gjuhës. Një vëmendje e veçantë do të vihet në ndërthurjen e aftësive në lidhje me gjuhën.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përkufizimi i shkrim leximit për nivelin parashkollor. Etapa zhvillimore e shkrim leximit
2Teoritë e përvetësimit të gjuhës
3Teoritë dhe perspektivat teorike të zhvillimit të shkrim-leximit.
4Mësimdhënie me bazë të integruar në funksion të zhvillimit të gjuhës. Qasja e integruar në të nxënë.
5Zbatimi i parimeve të integruara të mësimdhënies në praktikë, në funksion të zhvillimit të gjuhës.
6Bazat e strategjive të mësimdhënies së shkrim-leximit në fëmijërinë e hershme.
7Fushat e të nxënit tek parashkollorët. Shkrim-leximi, kompetenca që zhvillohet në të gjitha disiplinat
8Provim Gjysmëfinal
9Elementet e të lexuarit. Metodat per zhvillimin e të lexuarit
10Ide për nxitjen dhe motivimin e fëmijëve në parashkollor për të lexuar.
11Rrjedhshmëria në të lexuar.
12Të kuptuarit
13Nxënësi si lexues i pavarur.
14Fjalori dhe roli i tij në aftësinë e të lexuarit.
15Njohuri mbi fonologjinë. Përvetësimi fonologjik.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Krahason dhe dallon specifikat e prespektivave të ndryshme të zhvillimit të shkrim leximit tek fëmijët.
2Kupton proceset e lidhura me zhvillimin e shkrim leximit Përshkruan etapat e zhvillimit dhe përcakton treguesit kryesorë për cdo etapë
3Dallon tiparet e një pedagogjie cilësore në funksion të zhvillimit të fëmijëve në nivel klase, si dhe nëpërmjet partneritetit me prindërit dhe komunitetin
4Siguron që zhvillimi i shkrim leximit tek fëmijët mbështet zhvillimin e tyre gjuhësor
5Dallon dhe aplikon strategjitë më efikase në mbështetjen e zhvillimi të shkrim leximit në kontekste të ndryshme të nxënies së gjuhës.
6Planifikon dhe vlerëson me efikasitet ecurinë e zhvillimit të shkrim leximit tek nxënësit individualisht dhe në nivel klase
7Përdor një sërë strategjish vlerësimi me qëllim monitorimin e ecurisë së fëmijëve në arritjet e tyre dhe planifikon aktivitete në funksion të tyre.
8Kupton se si llojet e ndryshme të materialeve dhe burimeve, duke përfshirë teknologjinë e fundit, që mund të përdoren me nxënësit e parashkollorit dhe të mbështesin procesin e mësimnxënies në të gjitha fushat.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale135
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final65
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final35
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 2714
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 134
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.36
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)