Emri i Lëndës : Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 413-1 B 1 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs pajis studentët me njohuri të avancuara rreth teknikave dhe teorive të ndryshme që mund të përdoren gjatë shërbimit të këshillimit.
Objektivat Objektivi i këtij kursi është të sigurojë informacionin e duhur rreth teorisë dhe teknikave të këshillimit për të shpjeguar fuqitë dhe dobësitë e secilit prej tyre dhe të vlerësojë teoritë si një njësi.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Parimet e Psikologjisë Këshilluese dhe të mbikëqyrjes
2Ngjashmëritë dhe ndryshimet midis terapisë dhe këshillimit
3Mjeti psiko-analitik
4Analiza transeksionale
5Terapia Gestalte
6Metoda e të qënurit në qendër të vëmendjes
7Terapia e të sjellurit
8Provimi gjysmefinal
9Terapia racionale emotive e të sjellurit
10Terapia racionale emotive e të sjellurit
11Terapia e realitetit
12Terapia konstruktive personale e Kellit
13Metoda ekzistencialiste
14Vlerësimi i teorisë si një njësi e tërë
15Vlerësimi i teorisë si një njësi e tërë
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në fund të këtij kursi, studenti do të jetë i aftë të përkufizojë teoritë psikologjike të këshillimit dhe të mbikëqyerjes.
2Të shpjegojë ndryshimet dhe ngjashmëritë midis teorive
3Të përkufizojë teknikat dhe teoritë e psikologjisë.
4Të shpjegojë fuqitë dhe dobësitë e teorive.
5Të vlerësojë teoritë si një njësi e tërë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final10
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final90
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 000
Gjysmë finale 0120
Provimi final 11616
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)