Emri i Lëndës : Ndërhyrjet në Sjelljet Shkollore
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 551-1 D 3 3 2 0 4.00 7
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Vlerësimi në sjelljen e studentëve dhe zhvillimi në strategjitë për t'u marrë me sjelljen e padëshiruar ose për të përforcuar sjelljen e kërkuar.
Objektivat Ky kurs fokusohet në zhvillimin e zgjidhjeve të problemeve, qasjeve të problemeve akademike dhe sjelljes në klasë dhe shkollë. Stresi do të vihet në pah në lidhje me aplikimet e teorisë dhe të kërkimit në ndërhyrjet e sjelljes.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në organizimin e kursit dhe njohuri bazë mbi modifikimin e sjelljes
2Përkufizimi i sjelljes,vëzhgimi dhe matja e ndryshimeve
3Përforcimi dhe ndërshkimi
4Vlerësimi Funksional
5Ndërmarrja dhe formësimi i sjelljeve të reja
6Ndërmarrja dhe formësimi i sjelljeve të reja
7Përforcimi i sjelljeve të dëshirueshme
8Provim Gjysëmfinal
9Pakësimi dhe ndërshkimi i sjelljeve të padëshirueshme
10Vetë menaxhimi i sjelljeve
11Teknika të terapisë kognitive të modifikimit të sjelljes
12Ndryshimi dhe formësimi I sjelljeve rutine
13Përballimi me frikën dhe ankthin në situatat në shkollë
14Vlerësimi I programeve të ndërhyrjes në sjellje
15Përsëritje në fund të kursit
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët janë në gjendje të përshkruajnë procesin e zgjidhjes së problemeve dhe aplikimin e tij në modifikimin e sjelljeve shkollore
2Studentët janë në gjendje të përkufizojnë, te vlerësojnë dhe të përshkruajnë sjelljen në terma të matshëm
3Studentët do të kenë përftuar njohuri të mjaftueshme mbi programe e ndërhyrjes në sjelljet shkollore
4Studentët do të jenë në gjendje të konceptojnë dhe të hartojnë programe multidisplinore të ndërhyrjes në sjelljet shkollore dhe terapi cognitive të ndërhyrjes në sjelljet shkollore
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final45
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final55
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2918
Gjysmë finale 12020
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 166
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.64
ECTS 7

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)