Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.

Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.

[email protected]

Employement Type : Full-time
Office : 5. Floor / 504
Office Tel No. : 46
Gender : Male
   

EDUCATION

Tirana PhD - Doctorate
Year Completed : -
Faculty : History and Philology
Department : Linguistics and Literature
Program : Linguistics and Literature
Country : Albania

TRAINING

General literature, Semiotics, poetic, Old Albanian literature written with Arabic script; Cultural communication; Tesavvuf etc. 2014
Type :
Topic : General literature, Semiotics, poetic, Old Albanian literature written with Arabic script; Cultural communication; Tesavvuf etc.
Year : 2014
Instution : Bari university, Italy; Bologna University-Italy, Sakarya University, Turkey; Suleyman Sah University, Turkey
Country : Turkey
Old Albanian literature 0
Type : -A 2-month specialization at the Faculty of Literature of the University of Bari (Italy), May-June 2001, as part of PIC INTERREG program, Bound 5.1.
Topic : Old Albanian literature
Year : 0
Instution :
Country :
Semiotics, Poetics 0
Type : -A 2-month specialization Italianistikës Department of the University of Bologna (Italy), October to December 2002, under the TEMPUS program IMG.
Topic : Semiotics, Poetics
Year : 0
Instution :
Country :

LANGUAGE

English -
Language : English
Is Native Language? : No
Level : -
Russian -
Language : Russian
Is Native Language? : No
Level : -
Albanian A1
Language : Albanian
Is Native Language? : Yes
Level : A1
Role Type : Academic
Position : Professor
Unit : Department of Communication Sciences
Period : Oct 2014 - Jul 2016
Status : Completed
Role Type : Academic
Position : Lecturer
Unit : Department of Communication Sciences
Period : Oct 2013 - Oct 2014
Status : Completed
Role Type : Academic
Position : Assoc. Prof. Dr.
Unit : Department of Communication Sciences
Period : Oct 2012 - Oct 2013
Status : Completed
 Viti 2011 - TAKIMI VI NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA (IASH) -2011, Prishtinë, 01-05.09.2011. Moderator me 02.09.2011, Seanca e 5-të me Afrim Rexhepi dhe Elvira Lumi. Libri i Përmbledhjeve 6 ISBN 978-9951-518-10-9 29. MANGËSI APO FAT PËR LETËRSINË TONË 30. DËSHMI QË NGJALLEN DUKE KRIJUAR JETËN (Kristaq Balli-R.Ombashi) 31. ADN-ja e…… Buletini Shkencor (SERIA E SHKENCAVE SHOQËRORE- ISSN 2078-7111) Nr. 21, UNIVERSITETI “Fan S. Noli”, 2011. 32. Rendi ideal i monumentit letrar, Tempulli nr. 16, Korçë), 2011. 33. SESION SHKENCOR KOMBËTAR “MBI VEPRIMTARINË E DRITËRO AGOLLIT”; 21 tetor 2011, Universiteti “Fan S. Noli”; Fakulteti i Mesuesise; Korçë Kumtesë “AGOLLI: Famë më shumë nga lexuesit sesa nga kritikët” (Botuar i përmbledhur te faqja Milosao e Gazeta Shqiptare, 09.11.2011) -Do botohet në përmbledhje të veçantë si artikull i plotë ( ). 34. ISC, (Univ. “Fan S. Noli”, Un. i Prishtinës, Un. “A. Xhuvani” Elbasan) Korçë, Nëntor, 2011. Tema: “Studimet sociolinguistike ne Shqipëri – Trashëgimia, Gjendja dhe Perspektiva” Topic: “Sociolinguistic Studies in Albania – Achievements, Current State and Perspectives” – KUR VATERZOHET TE NIVELET E STRUKTURES SOCIALE When focusing to levels of social structure, 4-5 Nëntor, 2011, Korçë. 35. ISC, Hafiz Ali Korça, (Univ. “F. S. Noli”- Fakulteti Mësuesisë, Universiteti i Prishtinës, Universiteti i Tetovës etj.), Korçë, Internacional Scientific Conference, HAFIZ ALI KORÇA - Dhjetor 2011 Dhjetor, 2011: I NËMURI I FUNDMË I RILINDJES KOMBËTARE The last damned National Renaissance, 21 - 22 Dhjetor, 2011. 36. SESION SHKENCOR: (Univ. “F. S. Noli” – Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë), Korçë: MIHAL GRAMENO, MITET DHE ËNDRRA TE NGREHINA E PROZËS ARTISTIKE TË MIHAL GRAMENOS (23 mars) (1871-1931).
Download Publication
 2013 46. IMAMI YNË I MADHËRISHËM GJER NË URTËSI (Vehbi Ismaili), Revista Drita Islame, Nr. 2, shkurt 2013. 47. KËNGA SHQIPTARE E KASËM TREBESHINËS, Rahim Ombashi, Belfjore Qose, B.J.H. Bedër Journal of Humanities, Tiranë, Volumi: 1 Issue 1, Spring 2013. ISC, European Conference of Social and Behavioral Science Research, Marmara University, Istanbul, Turkey, June 19-21, 2013: 48. ELEMENTS OF SOCIAL MEDIA TO ALBANIAN DIVAN OF NEZIM FRAKULLA, IASSR, EJRE, Issues, Volume 2, Special Issue 1. 49. THE SOCIAL UTOPIA SNOOPING OF MUHAMMED KYÇYKU THAT WITH REACHES THE FIGURE OF ERVEHE TEST WOMEN TO ITS MORAL TRIUMPH (Rahim Ombashi – Byniamin Çaglayan) 50. REFERENCE LITERATURE AS BANK OF HUMAN RESISTED TREASURY, Botimi: MAQEDONI, June 2013, journal Anglisticum Journal (ILLLIS), Volume: 2 / Issue: 3. IF. 51. I NËMURI I FUNDMË I RILINDJES KOMBËTARE, botuar: Tiranë, revista Zani i Naltë, 2013/4. 52. THE SOCIAL UTOPIA SNOOPING OF MOHAMMED KYÇYKU THAT WITH REACHES THE FIGURE OF ERVEHE TEST WOMEN TO ITS MORAL TRIUMPH, Edition: ENGLAND, 2013, data…, journal Interdisciplinary perspectives on social sciences (Cambridge Scholars Publishing Ltd is registered in England. Reg. No: 4333775; VAT No: 828642212) 53. ISC, UDEK 2. Uluslarasi Dil ve Edebijat Konferansi : “Balkanlarda Türkçe”, 14-16 Kasim 2013, Tiran| Arnavutluk: DIRECTION TO THE FIRST DIVAN ON ALBANIAN LANGUAGE OF NEZIM FRAKULLA BY UNIVERSAL AND FANTASTIC TO NATIONAL AND THE REAL, Botimi: ALBANIA, 2013, …Edition I, UDEK 2. Pg. 306-317. Bildiri Kitabi 1. Tiran | Arnavutluk 54. ISC, ICQH2013 International Conference on Quality in Higher Education, December 12-14, 2013: HUMAN EDUCATION REMAINS PRIMARY, Sakarya University, Edition: TURKEY, 2014, www.icqh.net. (IF?)
Download Publication
IX. Nga viti 2001 – Fund i vitit 2014  Viti 2001 - 2005 1. Fjala e vërtetë e shtypit të lirë shpejton të shpënët e vendit drejt lirisë, Buletini Shkencor (seria e shkencave shoqërore) Nr. 3, UNIVERSITETI Fan S. Noli, 2001. 2. Kryengritësi i shenjtëruar, Buletini Shkencor (seria e shkencave shoqërore) Nr. 4, UNIVERSITETI Fan S. Noli, 2002. - ISC (Internacional Scientific Conference), VLERA TË QYTETËRIMIT ISLAM NË BALLKAN : 3. Letërsia shqiptare dhe raportet e saj me kulturën islame. Kumtesë e miratuar nga Sekretaria Shkencore e AKADEMISË SË SHKENCAVE e R. SHQIPERISE. U lexua në Konferencë, Tiranë 05 – 07. 12. 2003. U botua abstrakti në Librin e Përmbledhjeve të kësaj Konference dhe më pas është botuar si libër më vete në Stamboll. (2004) 4. Institucioni i raporteve të letërsisë shqiptare me kulturën islame, Edukata Islame, Nr. 72, Prishtinë, 2003. - Simpoziumi Shkencor Ndërkombëtar, Prishtinë, 2003: 5. ÇËSHTJE TË TERMINOLOGJISË SË STUDIMEVE LETRARE. “50 Vjet përpjekje për studime albanologjike”, U botua në librin e abstrakteve të veprimtarisë të --INSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINËS, 17 - 19 dhjetor 2003. Prishtinë, 2003. 6. INSTITUCIONI I RAPORTEVE TË LETËRSISË SHQIPTARE ME KULTURËN ISLAME, Bota Islame, Prishtinë, 2004. 7. LETËRSIA SHQIPTARE DHE RAPORTET E SAJ ME KULTURËN ISLAME, Buletini Shkencor (seria e shkencave shoqërore) Nr. 6, UNIVERSITETI Fan S. Noli, 2004. 8. INSTITUCIONI I RAPORTEVE TË LETËRSISË SHQIPTARE ME KULTURËN ISLAME, Tempulli nr. 9, 2004 9. TROKU I “MAGISTRA VITAES” QË FLET VETË, Buletini Shkencor (seria e shkencave shoqërore) Nr. 8 UNIVERSITETI Fan S. Noli, 2004. 10. Prej pagëzimit historik tek ai artistik, Tempulli nr. 10, 2005. 11. Refrenet çmitizuese te novelat e Migjenit (1935) Buletini Shkencor (seria e shkencave shoqërore) Nr. 10, UNIVERSITETI Fan S. Noli, 2005.
Download Publication
A. TEKSTE UNIVERSITARE dhe libra të tjerë - Letërsi e vjetër dhe letërsi e re shqipe (Shkurt 2006, 2014) Miratuar në Departamentin e Edukimit të Përgjithshëm më 14 shkurt 2006; - Hyrje në teorinë e letërsisë (Qershor 2006, 2014). Miratuar në Departamentin e Edukimit të Përgjithshëm më 12 maj 2006;
Download Publication
 2014 55. FOUND PARADIGM THAT CAN DELIVER QUALITY OUTPUT, Sakarya University, The Journal of Educational Faculty, TURKEY, 2014. 56. ELEMENTS OF SOCIAL MEDIA TO ALBANIAN DIVAN OF NEZIM BERATI, Edition: TURKEY, 2014, 30.01.2014, European Journal of Research on Education (EJRE). Available Online at http://iassr.org/journal 2013 (c) EJRE published by IASSR, Special ISSUE, I-II, ISSN: 2147-6284. IF. 57. PËRJETËSIMI I NEZIM BERATIT MES DIVANIT TË TIJ SHQIP, botuar: Tiranë, revista Zani i Naltë, 2014/6. 58. INTERPRETATION WITHOUT SCIENTIFIC VIOLENCE OF A POEM ABOUT 3 CENTERY TEFERIÇI IN BELÇA, III. International Conference on Humanities “Socio-Economik dimensions of Peace Building”, may, Tirana, Albania, 2014. 59. ERVEHE AS MORAL TRIUMPH AND TRIAL OF THE WOMAN WHO EXPLORES THE SOCIAL UTOPIA, Edition: USA, 2014, 02.07. 2014, American Journal of Educational Research, 2014, Vol. 2, No. 7, 480-485; Address: 10 Cheswold Blvd., #1D, Newark, De, 19713, USA. IF. Available online at http://pubs.sciepub.com/education/2/7/9. 60. ISC (ITCC). AN APPROACH TO STUDY OF TESAVVUF IN ALBANIAN LITERATURE, 1-st International Congress of Turkish Culture, October, Turkey 2014. Electronic edition. (A. Balaban, B. Caglayan, R. Ombashi). 61. ISC (ITCC). TIRAN’DAKI RUFAI TEKKESI SEYHLERINDEN MUSTAFA REKA’NIN ILAHILERI, 1-st International Congress of Turkish Culture, October, Turkey 2014. Electronic edition. (A. Balaban, B. Caglayan, R. Ombashi). 62. ISC (UDEK). AN EXISTENTIAL APPROACH THE CELEBRATION OF SUMMER DAY, UDEK, 3rd International Conference on Language and Literature “Turkish in Europe”, October 30-November 01, 2014, Tirana.
Download Publication
 Viti 2006 - 2010 12. “Novelat e qytetit të veriut” si përjetim i një realiteti të organizuar dhe të jetuar, Tempulli nr. 12, Korçë, 2007. 13. Leksikologjia artistike e dramës “Besa” të Sami Frashërit Buletini Shkencor (seria e shkencave shoqërore) Nr. 12, UNIVERSITETI Fan S. Noli, 2006 14. Gjenezë shekullore e një dukurie letrare, Buletini Shkencor (seria e shkencave shoqërore) Nr. 14, UNIVERSITETI Fan S. Noli, 2008. 15. ISC: Drejt një kërkimi shkencor të poetikës, Nga Ëvetarët e Naum Veqilharxhit te Kongresi i Manastirit (Botim i veçantë i Buletinit Shkencor të Universitetit “Fan S. Noli”) - Universiteti “Fan S. Noli”- Bashkia Korçë - Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2008. - TAKIMI IV NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA (IASH) -2011, Tetovë, 31-09.09.2009 16. Kujtesa artistike si muze e të vërtetave që nuk vjetërohen, Takimi IV Vjetor Ndërkombëtar i Libri i Përmbledhjeve 4 ISBN 978-9928-4001-7-8 17. Ai që arrin të krijojë kohën, si udhë nga fizika te metafizika njerëzore, Tempulli nr. 14, 2009. 18. KONFERENCË SHKENCORE MBI KORÇËN, Universiteti “Fan S. Noli”, 20. 11. 2009. Kumtesë: Mjedis i begatë monumentesh letrare, (Botim i veçantë i Buletinit Shkencor të Universitetit “Fan S. Noli”) 19. Shkrimtari që restauroi “Ikonën” e shqiptarit të përjetshëm, Buletini Shkencor (SERIA E SHKENCAVE SHOQËRORE) Nr. 17, UNIVERSITETI “Fan S. Noli”, 2009. 20. Imazhi artistik me tharm mitin e besës, Tempulli nr. 15, Korçë), 2010. 21. ISC, Un. “F. S. Noli” dhe UNESCO Khajami në një përkthim dhe një shqipërim: nga Hafiz Ali Korça te Fan Stilian Noli, Maj, 2010. Botim i Fondacionit Kulturor Iranian “Sadi Shirazi”, ISBN: 978-99956-29-72-4; www.iranalbania.ir: “Omar Khajami midis Fan S. Nolit dhe Hafiz Ali Korçës”, Tiranë, 2010. 22. ISC, Universiteti “Snt. Klement Ohridski”, Fakulteti i Filologjisë, Sofje, Prill, 2010: MYSTIFICATION AS LITERARY IMAGE OF NOVELS "FOUR TALES FROM ZULLULANDI" OF FAIK KONICA; prezantim i shkurtër, Botimi: Sofje, BULLGARI, 2011, ISBN 978-954-92732-1-2; Fq. 631-642. 23. Miti i Sizifit në veprën e A. Kamysë: Njeriu Modern, Konferenca Shkencore (Un. “F. S. Noli” dhe Shoqata Frankofonia) mbi A. Kamy (Prill, 2010) 24. COLLEKTIVE MENTALITY AND LITERARY IMAGE, Qershor, 2010, Botimi: MOLDAVI, 2010, Speech and Context, Volume 2, 2010 Alecu Russo State University of Balti [email protected] com. - TAKIMI V NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA (IASH) -2010, Tiranë, 03. 09-05. 09 2010 25. IMAZHI SI SENDËRTIM I KONCEPTIT TË INDIVIDUALIZMIT TË SKAJSHËM (Image as concretization of the concept of extreme individualism), Libri i përmbledhjeve 5, ISBN 978-9928-4001-7-8 Takimi V, fq. 75. 26. MONUMENTE LETRARE TË PËRJETËSUARA NË KOHË ARTISTIKE (Literary monuments perpetuaded in artistic time) Libri i Përmbledhjeve 5 ISBN 978-9928-4001-7-8. 27. Grifoni i veçantive tona kombëtare, Buletini Shkencor (SERIA E SHKENCAVE SHOQËRORE- ISSN 2078-7111) Nr. 19, UNIVERSITETI “Fan S. Noli”, 2010. ISC, (Un. Fan S. Noli-Fakulteti Ekonomik) Korçë, Tetor, 2010: 28. HUMAN IDEOLOGEMA THE DISTRICT OF KORÇA PROSE AS FORERUNNER OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES (IDEOLOGEMA E NJERIUT NË PROZËN E QARKUT TE KORÇËS SI PARARENDËSE E PROCESEVE TË INTEGRIMIT EVROPIAN) 29-30 Tetor 2010. Anëtar i Bordit Shkencor të ISC.
Download Publication
 2012 37. ISC, 130 Vjetori i Fan Nolit, Korçë, 30-31.05.2012: DUKE RIDËGJUAR POEZINË E MBRAME TË NOLIT. 38. Agolli: Famë më shumë nga lexuesit se nga kritikët, Tempulli nr. 17, Korçë), 2012. - TAKIMI VII NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA (IASH), Shkup, 29-31-08. 2012. Libri i Përmbledhjeve 7 ISBN 978-608-65463-0-4 39. DREJT DISKURSIT PROZAIK TË REALES (Towards a real prosaic discourse) 40. RIVLERËSIMI SI ZBULIM LETRAR (Reevaluation as a literary intelligence) ISC, University Of Western Macedonia, Faculty Of Education, Greece, October 5-7, 2012, prezantim i shkurtër: 41. REALISTIC TREND THAT AVOIDS UTOPIA Edition: GREECE, 2012, MENON: Journal of Educational Research, ISBN: 978-618-81385-0-6, online. 42. ISC, University Of Western Macedonia, Faculty Of Education, Greece, October 5-7, 2012: BEFRIENDING WITH SCIENCE THROUGH THE COORDINATION OF METHODS (Thoma Lice-Rahim Ombashi) Edition: GREECE, 2012, MENON: Journal of Educational Research, ISBN: 978-618-81385-0-6, online. BEDER UNIVERSITY, 01.10.2012 43. ISC, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër, 16-17 Nëntor, 2012: REFERENCE LITERATURE AS BANK OF HUMAN RESISTED TREASURY ISC, Konferenca Ndërkombëtare Arsimore e Shqipërisë, Tiranë, 7-8.12.2012: 44. DREJT ZBEHJES SË KURRIKULËS SË FSHEHTË (TO THE FADING OF HIDDEN CURRICULA) Botuar anglisht te libri: 1st Albania International Conference on Education (AICE), Tirana, Albania, 2013, fq. 489. 45. KHAJAMI NË NJË PËRKTHIM DHE NJË SHQIPËRIM: NGA HAFIZ ALI KORÇA TE FAN STILIAN NOLI, PERLA, 2012 / 1.
Download Publication
B. TEKSTE NDIHMËS PËR SEMINARET dhe Monografi: - Po vjen Noli…, 2002; 2014 - Leximi artistik i letërsisë, 2010; 2014
Download Publication
C. TEKSTE SHKOLLORE (MIRATUAR NGA MASH) Gjuha shqipe dhe letërsia 12, Tiranë, 2011. (Bashkautor Nikolin Germenji) Gjuha shqipe dhe letërsia 11, Tiranë, 2012. (Bashkautor Nikolin Germenji) Gjuha shqipe dhe letërsia 11 (e avancuar), Tiranë, 2012. (Bashkautor Nikolin Germenji)
Download Publication