Teste të Personalitetit dhe Karrierës në Shkollat e Mesme

Anëtarët e klubit “Psikologët e rinj” dhe studente te Departamentit te Shkencave te Edukimit organizuan edicionin e dytë të këtij aktiviteti në lidhje me aplikimin e disa testeve të personalitetit dhe karrierës nxënësve të dy shkollave të mesme jopublike në Tiranë (Mehmet Akif Vajza, dhe Mehmet Akif Djem). Ky aktivitet ngjalli shumë interes tek nxënësit sidomos maturantët që janë edhe në prag dipllomimi dhe drejtimi të karrierës së tyre.