Emri i Lëndës : Hyrje ne Pedagogji
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EDU 104-1 A 2 3 1 0 3.50 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është një prezantim rreth profesionit të mësuesit dhe çështjeve të arsimit te sotëm. Ajo ofron një shumëllojshmëri perspektivash për arsimin, si: historike, filozofike, sociale dhe ligjore me theks të veçantë mbi çështjet aktuale të arsimit shqiptar
Objektivat Studenti do të fitojë njohuri mbi historinë dhe zhvillimin e arsimit nga perspektiva të ndryshme. Ai gjithashtu do të eksplorojë cilësitë profesionale dhe kërkesat për tu bërë një mësues. Do të diskutohen çështjet aktuale të arsimit në kontekstin shqiptar.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Konceptet bazë të arsimit
2Koncepte në arsim
3Historia e zhvillimit të arsimit
4Përqasjet filozofike dhe psikologjike në arsim
5Principet ligjore dhe sociale në arsim
6Çështjet ekonomike në arsim
7Çështjet politike në arsim
8Provim i Ndermjetem
9Çështjet politike në arsim
10Funksionet e arsimit
11Impakti i arsimit në ndryshimin shoqëror dhe në shoqërinë moderne
12Profesioni i mësuesit dhe zhvillimet në edukimin e mësuesve
13Çështjet e sotme në edukim
14Filozofia personale e edukimit
15Përmbledhje
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kuptojnë përqasjet e ndryshme në arsim
2Njohin dhe komentojnë mbi çështjet aktuale të arsimit në Shqipëri
3Përpilojnë filozofinë personale të mësimdhënies
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14114
Detyra 133
Gjysmë finale 166
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)