Emri i Lëndës : Dinamikat e Grupit dhe Këshillimi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 314-1 B 6 3 1 0 3.50 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Një studim i zhvillimit të grupit, dinamikës, dhe teoritë në lidhje me udhëzimin ne grup, grupi këshillimit dhe terapia ne grup. Janë hulumtuar stilet e lidershipit, teknikat dhe rolet, etika dhe çështjet ligjore në lidhje me ndërhyrjet e grupit.
Objektivat Ky kurs ka për qëllim: të prezantojë teoritë bazë dhe procedurat e këshillimit të grupit . të shfrytëzojë leksionin në klasë, diskutimet dhe materialet filmike. të pajisë me aftësitë për të treguar një mirëkuptim të teorive dhe procedurave të përdorura në grupin e kontrollit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Paraqitjet, diskutime e planin mësimor, çështjet etike dhe ligjore.
2Llojet e grupeve, cilësitë lehtësuese.
3Historia e grupit, duke formuar një grup, anëtarët e shqyrtimit.
4Fazat fillestare dhe kalimi në grup.
5Puna dhe faza e përfundimit të grupit.
6Puna me fëmijët dhe adoleshentët në Grup.
7Puna me të rriturit.
8Provim gjysëmfinal
9Avantazhet dhe disavantazhet e këshillimit psikologjik dhe udhëzimet në grupe.
10Aftësitë e këshillimit psikologjik dhe udhëzimet në grupe.
11Këshillimi në grup, ushtrimet e këshillimit psikologjik dhe udhëzimet në grup.
12Diskutimet e aktiviteteve të grupit .
13Kuptimi i rëndësisë së këshillimit psikologjik dhe udhëzimeve në grup.
14Aftësia e vlerësimit të aktiviteteve të grupit.
15Prezantimi në grup
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Demonstrojnë të kuptuarit e parimeve të dinamikës në grup, duke përfshirë komponentët e procesit ne grup, teoritë e zhvillimit, fazat, rolet e anëtarëve të grupit dhe sjelljet, si dhe faktorët terapeutikë të punës në grup.
2Demonstrojnë kuptimin e stileve të udhëheqjes dhe qasjes të grupit, duke përfshirë edhe karakteristikat e llojeve të ndryshme të udhëheqësve të grupit dhe stilet e lidershipit.
3Demonstrojnë të kuptuarit e teorive të këshillimit te grupit, duke përfshirë të përbashkëtat, karakteristikat dalluese dhe kërkimore përkatëse në literaturë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14114
Detyra 122
Gjysmë finale 199
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)