Emri i Lëndës : Dinamikat e Grupit dhe Këshillimi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 314-1 B 6 3 1 0 3.50 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Një studim i zhvillimit të grupit, dinamikës, dhe teoritë në lidhje me udhëzimin ne grup, grupi këshillimit dhe terapia ne grup. Janë hulumtuar stilet e lidershipit, teknikat dhe rolet, etika dhe çështjet ligjore në lidhje me ndërhyrjet e grupit.
Objektivat Ky kurs ka për qëllim: të prezantojë teoritë bazë dhe procedurat e këshillimit të grupit . të shfrytëzojë leksionin në klasë, diskutimet dhe materialet filmike. të pajisë me aftësitë për të treguar një mirëkuptim të teorive dhe procedurave të përdorura në grupin e kontrollit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Paraqitje dhe diskutime e planin mësimor, çështjet kryesore qe do trajtohen gjate kesaj lende.
2Llojet e grupeve. Perspektiva multikulturore gjate keshillimit ne grup. Diversieti dhe kompetencat e keshilluesit te grupit.
3Keshilluesi dhe lideri i grupit si person dhe si profesionist. Modelet e drejtimit te keshillimit ne grup.
4Ceshtje ligjore dhe etike te keshillimit ne grup.
5Teorite dhe teknikat e keshillimit ne grup.
6Teorite dhe teknikat e keshillimit ne grup.
7Elementet bazike mbi te cilat krijohet grupi dhe perzgjedhja e anetareve (klienteve) te keshillimit ne grup.
8Provim gjysëmfinal
9Faza pergatitore e keshillimit ne grup.
10Faza tranzitore e keshillimit ne grup.
11Faza e punes ne keshillim grupi.
12Faza permbyllese e keshillimit ne grup.
13Keshillimi ne grup ne kontekstin e shkolles. Si aplikohet keshillimi ne grup me nxenesit?
14Keshillimi ne grup me femijet dhe grupmosha te tjera.
15Prezantim i projektit. Diskutime dhe perseritje per provim.
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Demonstrojnë të kuptuarit e parimeve të dinamikës në grup, duke përfshirë komponentët e procesit ne grup, teoritë e zhvillimit, fazat, rolet e anëtarëve të grupit dhe sjelljet, si dhe faktorët terapeutikë të punës në grup.
2Demonstrojnë kuptimin e stileve të udhëheqjes dhe qasjes të grupit, duke përfshirë edhe karakteristikat e llojeve të ndryshme të udhëheqësve të grupit dhe stilet e lidershipit.
3Demonstrojnë të kuptuarit e teorive të këshillimit te grupit, duke përfshirë të përbashkëtat, karakteristikat dalluese dhe kërkimore përkatëse në literaturë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14114
Detyra 122
Gjysmë finale 199
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)