Emri i Lëndës : Aspektet Psikologjike në Edukimin e Vecantë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 428-1 B 2 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi fokusohet në reagimin e personit për aftësitë e kufizuara, që jeton me aftësi të kufizuara, që jeton i pavarur, ndikimi i familjes, arsimit, punësimit, rekreativiteti, dhe kulturës si çdo fushë që ka të bëjë me jetën e një personi që jeton me aftësi të kufizuara.
Objektivat Objektivat e kursit janë për të trajnuar pjesëmarrësit në çështjet kryesore që ndikojnë në aspektet psikologjike, sociale dhe kulturore të njerëzve që jetojnë me aftësi të kufizuara dhe për të zgjeruar njohuritë këshilluese dhe aftësitë kur punojnë me personat të cilët kanë ndonjë paaftësi.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në kurs. Konceptet bazë dhe përkufizimet
2Shumë kulturalizmi si pjesë përbërëse e aftësisë së kufizuar
3Aspekte psikologjike dhe kulturore të aftësisë së kufizuar.
4Reagimi ndaj aftësisë së kufizuar
5Fëmijë me aftësi të kufizuara, adoleshentët dhe të rriturit që jetojnë në botën e sotme
6Jeta e pavarur
7Strehimi, transporti dhe qasje në shkolla
8Provimi gjysmëfinal
9Kultura familjare dhe kultura e komunitetit
10Arsimi
11Punësimi
12Miqësi dhe rekreacion
13Neni i diskutimeve
14Neni i diskutimeve
15Përfundimi i kursit dhe i vlerësimit
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të mësojnë çështjet kulturore dhe sociale që ndikojnë në aftësitë e kufizuara.
2Të fitojnë njohuritë rreth problemeve psikologjike që lidhen me njerëzit me aftësi të kufizuara.
3Aplikimi i këtyre njohurive të rekomandueshme e praktike në zhvillimin profesional.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale115
Kuize00
Projekte345
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final65
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final35
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 3721
Gjysmë finale 11414
Provimi final 11414
Të tjera 199
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)