Emri i Lëndës : Planifikimi dhe Vlerësimi II (Arsim Fillor)
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PRD 224-1 B 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi i kësaj lënde është që tu japë informacion të rriturve, fëmijëve dhe familjeve të tyre për të mësuarin dhe zhvillimin e fëmijëve duke i ofruar programe. Vlerësimi i zhvillimit dhe të mësuarit të fëmijëve përfshin vëzhgimin inteligjent të fëmijëve nga mësues me përvojë dhe njohuri me qëllim përmirësimin e programit. Vlerësimi kryhet minutë pas minute ndërkohë që të rriturit dëgjojnë, shikojnë, dhe ndërveprojnë me një fëmijë apo me grupe fëmijësh. Këto vëzhgime të vazhdueshme na sigurojnë informacionin bazë për një vlerësim më të thellë që është pjesë integrale e marrjes së vendimeve për përmbushjen e nevojave të fëmijëve.
Objektivat Planifikimi, masat dhe vlerësimi mund të na japin katër lloje informatash për: fëmijët, prindërit, mësuesit, dhe programet. Lënda në tërësi paraqet strategji kryesore se si të planifikojmë, të masim dhe të vlerësojmë: 1. Identifikimi i fëmijëve që mund të kenë nevojë për shërbime të specializuara. 2. Planifikimi i mësimeve për individët dhe grupet e fëmijëve. 3. Përcaktimi i përmirësimit të programit dhe nevojat e zhvillimit të stafit. 4. Vlerësimi se si një program po realizon qëllimet tek fëmijët.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Koncepte të lidhura me matjen dhe vlerësimin.
2Koncepte të lidhura me matjen dhe vlerësimin.
3Karakteristika të matura në edukim.
4Konceptet e lidhura me matjet dhe vlerësimin.
5Besueshmëria dhe vlefshmëria.
6Besueshmëria dhe vlefshmëria.
7Mjetet matëse.
8Provimi i Ndermejtem
9Përgatitja e temave në varësi të llojit të provimit.
10Përgatitja e temave në varësi të llojit të provimit.
11Statistikat mbi zhvillimin.
12Testi i statistikave.
13Matje dhe vlerësim alternativ.
14Vlerësim dhe shënime.
15Vlerësim dhe shënime.
16Provimi Final.
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera Leksione, diskutime, pyetje dhe përgjigje, punë grupi, demostrime, ushtrime-prakikë, zgjidhjen e problemve.
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të jetë në gjendje për të diskutuar rëndësinë e matjes dhe vlerësimit në aktivitetet edukuese dhe të mësimdhënies: • Ai shqyrton përmbajtjen e matjes dhe vlerësimit . • Ai heton domosdoshmërinë e matjes dhe vlerësimit. • Ai diskuton se si matja dhe vlerësimi janë trajtuar në programin e fushës së tyre.
2Studenti do të jetë në gjendje të shpjegojë konceptet themelore në lidhje me matjen dhe vlerësimin: • Ai shpjegon konceptet që lidhen me matjen dhe vlerësimin. • Ai sqaron marrëdhënien midis koncepteve që lidhen me matjen dhe vlerësimin. • Ai diskuton përbërësit që mund të maten në edukim.
3Studenti do të jetë në gjendje të përgatisë mjetet matëse të përshtatshme për karakteristika të ndryshme të matshme të edukimit : • Ai shpjegon karakteristikat themelore të mjeteve matëse. • Ai shqyrton mjetet matëse të përgatitura si lloje të ndryshme. • Ai përgatit draftin e mjetit matës në lidhje me fushën e tij.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale115
Kuize00
Projekte345
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final65
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final35
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 3721
Gjysmë finale 11414
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)