Emri i Lëndës : Punimi i Diplomës
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PRD 322-2 A -1 2 6 0 5.00 9
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Studentët do të punojnë në mënyrë individuale, me mbështetjen e pedagogëve për kryerjen e punimit të diplomës. Studentëve t'u vihen në dispozicion të gjitha kapacitetet intelektuale dhe fizike për të zhvilluar një punim sa më të mirë
Objektivat Lënda 'Punimi i Diplomës' ka si qëllim ti aftësojë studentët në drejtim të kërkimit shkencor si edhe zhvillimin e aftësive për administrimin e informacionit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1 Seancë metodologjike dhe këshillim
2 Seancë metodologjike dhe këshillim
3 Seancë metodologjike dhe këshillim
4 Seancë metodologjike dhe këshillim
5 Seancë metodologjike dhe këshillim
6 Seancë metodologjike dhe këshillim
7 Seancë metodologjike dhe këshillim
8 Seancë metodologjike dhe këshillim
9 Seancë metodologjike dhe këshillim
10 Seancë metodologjike dhe këshillim
11 Seancë metodologjike dhe këshillim
12 Seancë metodologjike dhe këshillim
13 Seancë metodologjike dhe këshillim
14 Seancë metodologjike dhe këshillim
15 Seancë metodologjike dhe këshillim
16Final Exam
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Familjarizimi i studenteve me metodat e kerkimit ne lidhje me zhvillimet e fushes dhe menyren e implementimit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final100
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 168128
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14798
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 100
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 226
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 9.04
ECTS 9

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)