Master i Shkencave në Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji

Koordinator i programit
 

Prof.Assoc.Dr. Tidita Abdurrahmani

[email protected]
 

Bordi Shkencor

Prof.Assoc.Dr. Tidita Abdurrahmani
[email protected]
 
Prof.Assoc.Dr. Rahim Ombashi [email protected]
 
Dr. Lokman Coskun [email protected]
 

Programi Master i Shkencave në Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji është projektuar t’u ofrojë studentëve një formim intelektual dhe profesional të thelluar dhe të  zbatuar në fushën e psikologjisë së këshillimit si dhe  të pedagogjisë. Qëllimi i programit është të ndihmojë individët të thellojnë më tej njohuritë, aftësitë dhe perceptimet e tyre rreth çështjeve të këshillimit psikologjik dhe t′i udhëzojë ata të jenë në gjendje për të kuptuar, interpretuar dhe zbatuar teoritë, modelet dhe metodat kërkimore në fushën e këshillimit individual dhe këshillimit në grup. Programi përgatit studentët të aplikojnë parimet e psikologjisë klinike dhe të këshillimit për të diagnostikuar dhe trajtuar problemet me sjelljen e individëve. Gjithashtu studentët kanë mundësinë të fitojnë përvoja të vlefshme përmes praktikës të mbikëqyrur të këshillimit.

Pas përfundimit të studimeve në programin Master i Shkencave në Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji studentët:

 - Mund të angazhohen si ofrues shërbimesh të specializuara në programe riedukimi dhe korrektimi,në administratën publike,në qendra terapeutike apo qendra rehabilitimi të fëmijëve me nevoja të vecanta

- Mund të punësohen si psikologë shkollorë, psikologë edukimi, dhe këshillues në shkolla nëntëvjeçare, të mesme dhe në institucione të arsimit të lartë

- Mund të angazhohen në qendra kërkimore apo mjedise akademike në Institucionet e Arsimit të Lartë ku ofrohet profili i Psikologjisë së Këshillimit dhe Pedagogjisë.

Semestri

1

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 PSD 413 Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit English B 64 93 3.50 6
2 PSD 403 Metodat e Hulumtimit në Shkenca Sociale English B 64 83 3.50 6
3 English Elective English D 0 0 3.50 6
4 English Elective English D 0 0 3.50 6
5 English Elective English D 0 0 3.50 6
Gjithsej 128 176 17.5 30

Semestri

2

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 PSD 404 Përqasjet Multikulturore në Arsim English B 64 87 3.50 6
2 PSD 416 Këshillim Shkollor English B 64 75 3.50 6
3 English Elective English D 0 0 3.50 6
4 English Elective English D 0 0 3.50 6
5 English Elective English D 0 0 3.50 6
Gjithsej 128 162 17.5 30

Semestri

3

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 PSD 511 Seminar Pasuniversitar English B 80 129 4.00 8
2 PSD 535 Praktikë Shkollore English B 80 121 4.00 8
3 English Elective English D 0 0 3.50 6
4 English Elective English D 0 0 3.50 6
Gjithsej 160 250 15 28

Semestri

4

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 PSD 610 Tezë English F 160 601 10.00 30
Gjithsej 160 601 10 30

Lëndët me zgjedhje

Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
PSD 427 Zbatime në Këshillim dhe Udhëheqje Profesionale English D 64 86 3.50 6
PSD 420 Këshillim në Familje English D 64 87 3.50 6
PSD 432 Vlerësimi i Zhvillimit Intelektual dhe Konjitiv English D 64 77 3.50 6
PSD 521 Këshillim në Grup English D 80 93 4.00 7
PSD 543 Komuniteti dhe Këshillimi English D 80 97 4.00 7
PSD 551 Ndërhyrjet në Sjelljet Shkollore English D 80 86 4.00 7
PSD 401 Zhvillimi i Personalitetit English B 64 86 3.50 6
PSD 471 Psikologji Zhvillimi English A 64 79 3.50 6
PSD 437 Kultura dhe Diversiteti English A 64 88 3.50 6
EDU 413 Teorite dhe Perqasjet ne Mesimdhenie dhe Mesimnxenie Turkish B 64 86 3.50 6
PSD 418 Statistikat Inferenciale në Arsim English B 64 86 3.50 6
PSD 428 Aspektet Psikologjike në Edukimin e Vecantë English B 64 87 3.50 6
EDU 421 Menaxhimi dhe Udhëheqja e Klasës English D 64 86 3.50 6
EDU 422 Metodologjia e Mësimdhënies në Shkencë English D 64 86 3.50 6
EDU 432 Metodologjia e Mësimdhënies në Shkneca Sociale English D 64 84 3.50 6
EDU 442 Metodologjia e Mësimdhënies së Gjuhës English D 64 82 3.50 6
EDU 513 Vlerësim në Arsim English D 80 87 4.00 7
EDU 401 Hyrje në Edukim Turkish A 64 87 3.50 6
EDU 404 Zhvillimi dhe Udhezimi I Kurrikules Turkish B 64 86 3.50 6