Emri i Lëndës : Ndërhyrjet në Sjelljet Shkollore
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 551-1 D 3 3 2 0 4.00 7
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs fokusohet në promovimin e një qasjeje problem zgjidhëse ndaj problemeve akademike dhe të sjelljes në klasë dhe në shkollë dhe në qendër të lëndës do të jenë aplikimi i praktikave teorike dhe të punës kërkimore për organizimin e ndërhyrjeve ndaj modifikimit të sjelljes në shkollë.
Objektivat Të ndihmojë studentët të vlerësojnë sjelljen e nxënësve të tyre të ardhshëm dhe të zhvillojnë strategji të të përballurit me situata sjelljesh të papërshtatshme apo sjelljesh të përshtatshme të cilat duhen mbështetur dhe përforcuar.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në organizimin e kursit dhe njohuri bazë mbi modifikimin e sjelljes
2Përkufizimi i sjelljes,vëzhgimi dhe matja e ndryshimeve
3Përforcimi dhe ndërshkimi
4Vlerësimi Funksional
5Ndërmarrja dhe forësimi i sjelljeve të reja
6Ndërmarrja dhe formësimi i sjelljeve të reja
7Përforcimi i sjelljeve të dëshirueshme
8Provim Gjysëmfinal
9Pakësimi dhe ndërshkimi i sjelljeve të padëshirueshme
10Vetë menaxhimi i sjelljeve
11Teknika të terapisë cognitive të modifikimit të sjelljes
12Ndryshimi dhe formësimi isjelljeve rutine
13Përballimi me frikën dhe ankthin në situatat në shkollë
14Vlerësimi I programeve të ndërhyrjes në sjellje
15Përsëritje në fund të kursit
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1 Përshkruajnë procesin e zgjidhjes së problemeve dhe aplikimin e tij në modifikimin e sjelljeve shkollore
2Të përkufizojnë, te vlerësojnë dhe të përshkruajnë sjelljen në terma të matshëm
3Të kenë përftuar njohuri të mjaftueshme mbi programe e ndërhyrjes në sjelljet shkollore
4Të jenë në gjendje të konceptojnë dhe të hartojnë programe multidisplinore të ndërhyrjes në sjelljet shkollore dhe terapi cognitive të ndërhyrjes në sjelljet shkollore
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte220
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2918
Gjysmë finale 12020
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 166
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.64
ECTS 7

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)