Seminare ne Shkenca te Edukimit

 Seminar 1. Mësimdhënia e biologjisë në mënyrë interaktive dhe zbavitëse Ky seminar bazohej në trasnferimin e eksperiencave të mësimdhënies së biologjisë të përftuara gjatë 13 viteve përvojë të lektorit të ftuar tek audienca studentë të programit arsim parashkollor dhe fillor. Mësimdhënia e biologjisë ka nevojë për durim dhe përshkon një rrugë të gjatë. Studentët duhet të ndërgjegjësohen që atyre njohuritë e biologjisë iu nevojiten për jetën. Seminari përfshintë të kuptuarin e rolit nga ana e mësuesve të ardhshëm, të kuptuarit e studentëve, planifikimi i mësimit dhe përdorimi i materialeve mësimore për mësimdhënie. Në seminar u trajtuan edhe teknika të menaxhimit të klasës. Episode dhe situata konkete të menaxhimit të klasës u sollën në klasë për ta bërë gjithcka më të kuptueshme për studentët.  

Seminar 2. Pse duhet të përfshihemi në mësimdhënien e lëndës së Fizikës Njohuritë përftohen më mirë përmes eksperimentimit sesa përmes edukimit klasik, sepse në këtë mënyrë studentët nxënë më mirë dhe rezultatet e të nxënit bëhen më permanente përmes eksperimenteve. Në këtë seminar u trajtuan përkatësisht 10 eksperimente të disiplinës së fizikës të cilat bënin të mundur që nxënësit të mësonin vetë, të përvetësonin dhe të memorizonin atë që ato shihnin dhe të angazhoheshin individualisht në eksperimente të të nxënit duke provuar.    

Seminar 3. Seminar mbi pesë ligjet e memories  Në këtë seminar prezantuesi foli rreth pesë ligjeve të memories, si funksionon truri nga pikëpamja e aspekteve të tilla si të nëxnit, të kuptuarit dhe të memorizuarit. Seminari gjithashtu adresoi cështje të tilla si llojet e momories dhe ndarja e punës në mes të llojeve të ndryshme të memories. Në seminar gjithashtu u trajtuan cështje të tilla si strategjitë më të përshtatshme për memorizimin, të memorizuarit me anë të shifrave, shkronjave dhe imazheve. Vetë lojrat në të cilat studentët u përfshinë patën një efekt të dukshëm mbi memorien e studentëve.  

Seminar 4. Prezantimi i punimeve më të mira të studentëve në lëndën e metodave kërkimore Studentët e Departamentit të Shkencave të Edukimit të cilët gjatë semestrit të vjeshtës ndoqën lëndën Metoda Kërkimore dhe të cilët kishin përzgjedhur tema të ndryshme bazuar në studime cilësore dhe sasiore për të hulumtuar gjatë semestrit prezantuan punimet dhe gjetjet e hulumtimeve të tyre në një workshop. Prezantimet u fokusuan në cështje të tilla si tema e studimit, qëllimi i studimit, problemi i ngritur për studim, hipotezat dhe pyetjet e gnritura në studim, procesi i kryerjes së kërkimit në terren dhe prezantimi i gjetjeve të studimit. Secili prezantim vijoi për 15 minuta duke përfshirë këtu edhe pyetjet nga audienca , studentë të Departamentit të Shkencave të Edukimit.