Course Title : Principles of Teaching and Learning
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
PRD 102-1 A 2 3 0 0 3.00 4
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language English
Course Level
Description Planifikimi dhe zhvillimi i kurrikulës, vlerësimi i kurrikulës, kurrikula e re turke; strategjitë e mësimdhënies; metodat dhe teknikat
Objectives Kjo lende do te mundesoj studentëve të kuptojnë konceptet themelore të kurrikulës, do të mësojnë se si të zhvillojnë një kurrikul dhe si të planifikojnë mësimet si dhe do të mësojnë strategji të ndryshme të mësimdhënies; metodat dhe teknikat mund të përdoren në klasa
Course Outline
WeekTopics
1Hyrje në lëndën parimet dhe metodat e mësimdhënies
8Midterm exam
16Final exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Të ofrojë njohuri në lidhje me idetë dhe konceptet kryesore rreth kurrikulës
2Të ofrojë njohuri në lidhje me mënyrën se si përgatiten planet mësimore
3Të kuptojnë strategjitë bazë të mësimdhnies
4Të ofrojë njohuri rreth metodave dhe teknikave bazë të mësimdhnies
5Të zhvillojë aftësitë e nevojshme për përdorimin e këtyre metodave dhe teknikave
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms115
Quizzes00
Projects115
Term Projects00
Laboratory00
Attendance00
Contribution of in-term studies to overall grade30
Contribution of final examination to overall grade70
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16348
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14114
Assignments 188
Midterms 11515
Final examination 11515
Other 000
Total Work Load 100
Total Work Load / 25 (hours) 4
ECTS 4

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)