Course Title : Moral Psychology
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
PSD 315-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language English
Course Level
Description Psikologjia morale është një fushë studimi në filozofi dhe psikologji në të cilat njerëzit studiojnë fenomene të cilat janë të natyrës psikologjike dhe etike – si altruizmi dhe egoizmi, gjykimi moral, vlerësimi dhe faji, përgjegjësia morale, karakteri etj. Për të shpjeguar këto, psikologu moral duhet tu përgjigjet një sërë pyetjesh relativisht të vështira përsa i përket natyrës së veprimeve tona dhe mënyrës si duhet ti vlerësojmë ato.
Objectives Ky kurs adreson tema të vjetra dhe të reja. Lëndët tradicionale në psikologjinë morale filozofike janë fokusuar në marrëdhëniet ndërmjet njohurisë morale dhe motivimit moral, arsyet për veprim, dhe funksionimi moral i dëshirave dhe emocioneve. Këto tema do të adresohen duke shqyrtuar disi filozofinë morale klasike. Gjithsesi, vitet e fundit kanë treguar një rritje të cilësisë së punës empirike në psikologjinë morale, disa prej të cilave të cojnë drejt cështjeve tradicionale.
Course Outline
WeekTopics
1Motivation
2Evolution of morality
3Biology and Egoism vs. Altruism
4Altruism: Helping others
5Humanism
6External and Internal Motivation
7Moral Reasoning
8Mid-term exam
9Free will
10Moral development
11Ethics and Morality
12Virtue Ethics
13Emotional engagement in Moral Judgment
14Responsibility & Character
15Well-being
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Describe the concepts of altruism, selfishness and humanity.
2Possess basic knowledge about moral responsibility.
3To explain how the concept of self, and self-satisfaction affects their performance.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms130
Quizzes00
Projects00
Term Projects00
Laboratory00
Attendance110
Contribution of in-term studies to overall grade40
Contribution of final examination to overall grade60
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16348
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14342
Assignments 000
Midterms 155
Final examination 12020
Other 11010
Total Work Load 125
Total Work Load / 25 (hours) 5
ECTS 5

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)