Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.

Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.

[email protected]

Employement Type : Full-time
Office : 3. Floor / 305
Office Tel No. : 130
Gender : Female
   

EDUCATION

Karl Franzens Universitaet Graz/Austria PhD - Doctorate
Year Completed : 2011
Faculty : Faculty of Humanities
Department : Department of English and American Literature and Cultural Studies
Program : Doctorate in British and American Literature and Cultural Studies
Country : Austria
University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” Faculty of Foreign Languages Department of English and American Studies University of Shkodra Luigj Gurakuqi BA - Bachelor
Year Completed : 2003
Faculty : Faculty of Foreign Languages
Department : Department of English and American Studies
Program : Bachelor in English and American Studies
Country : Albania

TRAINING

Teacher Continuous Professional Development Credit Course Development CPD 2013
Type : Continuous Professional Development Course
Topic : Teacher Continuous Professional Development Credit Course Development CPD
Year : 2013
Instution : NILE (Norwich Institute for Language Education, Norwich (Britain)
Country : United Kingdom
Credit Certificate Course in Leaders in Education Programme 2010
Type : Credit Certificate of Leader in Education
Topic : Credit Certificate Course in Leaders in Education Programme
Year : 2010
Instution : ,National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore (Singapore)
Country : Singapore
Qualification Course in Public Administration 2005
Type : Qualification in Public Administration
Topic : Qualification Course in Public Administration
Year : 2005
Instution : PAMS, Tempus Phare Project PAMS, Tempus Project
Country : Albania

LANGUAGE

English C2
Language : English
Is Native Language? : No
Level : C2
French B2
Language : French
Is Native Language? : No
Level : B2
German B1
Language : German
Is Native Language? : No
Level : B1
Italian C2
Language : Italian
Is Native Language? : No
Level : C2
Albanian C2
Language : Albanian
Is Native Language? : Yes
Level : C2
Role Type : Administrative
Position : Dean
Unit : Faculty of Philology and Education Sciences
Period : Oct 2017 - Sep 2024
Status : Continuing
Role Type : Academic
Position : Lecturer
Unit : Department of Economy and Business
Period : Nov 2020 - Aug 2024
Status : Continuing
Role Type : Academic
Position : Lecturer
Unit : Department of Education and English Language
Period : Aug 2014 - Sep 2021
Status : Completed
Abdurrahmani,Tidita.,Sina, Irida. (April 2013),"ICT impact on Education System",botuar në Bedër University Journal of Educational Sciences,Volume 2, Nr.1, faqe 87-97,ISSN 2306-0557(print), Tiranë.
Download Publication
Rapti, Dorina, Abdurrahmani,Tidita(2013), "Përmirësimi i cilësisë së drejtimit të shkollës në Shqipëri, botuar në Revista Pedagogjike 2013, organ i Institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZHA), faqe 31-38, Tiranë
Download Publication
Abdurrahmani. Tidita., Boce. Elona. (2011)"Pre-Service , teacher training reform in Albania:a review",botuar në "Cidree yearbook 2011,Beginning teachers:A challenge for educational systems",faqe 209-222, ISBN 978-2-84788-322-0, Lyon. France.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita.;Peshkatari , Fatmira. ;Mustafai , Alqi.;Kacaruho. Alma,;Thanasi. Vojsava,;Andoni, Mirela.;"Udhëzues për realizimin e moduleve profesionale në gjimnaz", IZHA, Kristalina KH, 160 faqe, Tiranë 2012.
Download Publication
Sina, Edlira.;Lakrori, Jeta,;Hamza.Marita;Byrazeri. Genc,;Abdurrahmani, Tidita.;Roshi, Enver;" Për një ushqyerje të shëndetshme. Libër punë për nxënës", IZHA, ISHP, 200 faqe, Tiranë 2012.
Download Publication
Abdurrahmani. Tidita; Boce.Elona.; Hamza, Marita;Sina. Irida;Xhomara, Nazmi;(2012)"School Leadership as a predicting factor for the use of interactive teaching methods of ICT in the classrooms", botuar në "Cidree yearbook 2012:Create learning for All-what matters", faqe 121-139,ISBN 978-91-637-1707-9, Stockholm, Sweden.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita. (2013) "The teacher qualification scheme. A case of Albania",botuar në "Problems of Education in the 21st Century.Panoramaof International and Comparative Education Research 2013", volume 55,2013, faqe 11-28, ISSN 1822-7864, Siauliai/Lithuania.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita(2014)"The postmodern self in Toni Morrison's Sula and Beloved",botuar në European Academic Research(International Multidisciplinary Research Journal), online journal www.euacademic.org , Vol.2/Issue 1, April 2014, faqe 101-136, ISSN 2286-4822, ISSN-L 2286-4822,Impact Factor 3.1(UIF), DRJI value 5.9(B+)
Download Publication
Musai, Bardhyl.;Godole, Jonila.;Abdurrahmani, Tidita. "Edukimi Mediatik për arsimin 9 vjecar"(libri i nxënësit dhe libri i mësuesit),Instituti Shqiptar i medias, 90 faqe secili botim, Tiranë 2011.
Download Publication
Hashorva, Erifili.;Hadaj, Gëzim.;Abdurrahmani, Tidita.;Tupja, Edmond.;Dibra. Klodeta.; Beja, Albana.;Lolja , Fatbardha.;Delija, Shpresa.;Simoni, Fozi.;Kraja, Admir."Standardet e të nxënit dhe të Arritjeve në Arsimin Parauniversitar.Fusha Gjuhë e Huaj", IZHA, Kristalina KH, 290 faqe,Tiranë 2012.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita."Postmodern Hybridity and Patchwork Selves in 21st century women of color autobiographical writing."-kumtesë e mbajtur në "International Scientific Conference-Challenges to English Language Studies. Sfidat Studimore në Gjuhën Angleze", organizuar nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja,departamenti i Gjuhës Angleze,Universiteti i Tiranës,1-2 Qershor 2012.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita. "The teacher induction scheme in Europe and the mentoring system in Albania"- kumtese e mbajtur në "International Conference on Towards Future Sustainable Development",organizuar nga Universiteti i Shkodrës Luigj Gurakuqi, Shkodër, Albania, 16-17 Nëntor 2012.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita. "The dimensions of J.Hillis Miller's Essay "The Critic as a Host"-kumtesë e mbajtur në Konferencën e Parë Ndërkombëtare "Across and beyond language. Linguistics, Literature, Didactics", Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës, ,Durrës, 05.04.2013.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita."The trilemma of different worlds. Bridging the gap in between curriculum research,policy and practice.A European perspective and an Albanian case study."-kumtesë mbajtur në "1st Albania International Conference on Education. AICE. Education for the Knowledge Society",organizuar nga CDE, Qendra për Arsim Demokratik dhe Shkolla e Lartë e Edukimit, Tiranë, 7-8 Dhjetor 2012.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita.,Xhomara, Nazmi." Taught time in compulsory education science curriculum in European countries compared to taught time in Albania",kumtesë e mbajtur në First International Conference "Research and Education Challenges towards the future" Universiteti Luigj Gurakuqi Shkodër, Shkodër, 24/25 Maj 2013.
Download Publication
Abdurrahmani,Tidita.;Zisi, Aurela.;Markja, Albana.;"Udhëzuesi i mentorimit të mësuesve të arsimit parashkollor të trajnuar në projektin Shqipëria lexon",25 faqe ,IZHA, UNICEF, YËCA 2011.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita.(2013) “The postmodern self in 21st century women of color writings”,Logos Verlag Berlin GMBH, 222 faqe, ISBN 978-3-8325-3327-4.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita. "Realia and methodology of incorporating culture into a foreign language classroom", kumtesë e mbajtur në "The 5th International Elta Conference. English Teaching in the Next Decade."organizuar nga ELTA ALBANIA dhe IATEFL, Tiranë, 18-20 Maj 2012.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita "The postmodern female autograph in American Literature:Black female autobiography in between literary experimentation and cultural strangulation", kumtesë e mbajtur në konferencën ndërkombëtare ICES 2014, 3rd International Conference on Educational Sciences " Universiteti Hëna e Plotë Bedër 24-25 April 2014.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita "Reality in Thomas Pynchon's The Crying of the Lot 49", kumtesë e mbajtur në konferencën ndërkombëtare "Plurilingualizmi në Arsimin e Lartë"organizuar nga Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Elbasan, Shqipëri, 9-10 maj 2014.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita(December 2013)"Mestiza Daughters and Cultural Electras:Transborder matrilineage in Rebecca Walker's Black , White and Jewish", botuar në Bedër University Journal of Educational Sciences,Volume 4/Nr.1, faqe 84-96, ISSN 2306-0557(print), Tiranë.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita" Structuring interregional cooperation between higher education institutions and the Albanian integration into the EU", kumtesë e mbajtur në konferencën ndërkombëtare ", kumtesë e mbajtur në 3rd Scientific Conference "State, Society And Law", organized by Aleksandër Moisiu University and Albanian University,23-24 Maj 2014.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita(April 2014),"Shërbimi psiko-social në institucionet e arsimit parauniversitar në Shqipëri", kumtesë e mbajtur në workshop-in ndërkombëtar IWES 2014, 1st edition(International Workshop in Educational Sciences), organizuar nga Universiteti Hëna e Plotë Bedër.
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita " The Female Self and the Texture of the Postmodern American Autobiography", kumtesë e mbajtur në "Scholarly Explorations of English Language and Culture”,organized by Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Gjuhës Angleze,30-31 Maj 2014.
Download Publication
Van den Akker,Jan.Lindquist, Ulla.,Abdurrahmani, Tidita., Trunbull, Jan., Nieveneen. Nienke. "Urban education.Actions and Conditions for successful large scale curriculum change", kumtesë e mbajtur në "European Conference on Educational Research", organizuar nga Freie Universitaet Berlin, September 2011,publikuar online
Download Publication
Abdurrahmani, Tidita. “Policy-making processes in Albania:Changes, challenges and gaps”, kumtesë e mbajtur në “Policy development and monitoring for quality and equity in education”, 6 Dhjetor-7 Dhjetor 2011, Beograd Serbi. (konferencë rajonale jashtë vendit, prezantimi i publikuar online
Download Publication
Abdurrahmani,Tidita. (Dec.2012),"The 21st Century Skills OECD Strategy and Curricular Reform of Teacher Preparation Faculties in Albania",botuar në "Beder University Journal of Educational Sciences",Volume 1. Nr.1, faqe 130-142,ISSN 2306-0557(print), Tiranë.
Download Publication