Course Title : Planning and Evaluation I (Preschool Education)
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
PRD 223-1 B 3 3 0 0 3.00 5
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language English, Turkish
Course Level
Description Qëllimi i kësaj lënde është që tu japë informacion të rriturve, fëmijëve dhe familjeve të tyre për të mësuarin dhe zhvillimin e fëmijëve duke i ofruar programe. Vlerësimi i zhvillimit dhe të mësuarit të fëmijëve përfshin vëzhgimin inteligjent të fëmijëve nga mësues me përvojë dhe njohuri me qëllim përmirësimin e programit. Vlerësimi kryhet minutë pas minute ndërkohë që të rriturit dëgjojnë, shikojnë, dhe ndërveprojnë me një fëmijë apo me grupe fëmijësh. Këto vëzhgime të vazhdueshme na sigurojnë informacionin bazë për një vlerësim më të thellë që është pjesë integrale e marrjes së vendimeve për përmbushjen e nevojave të fëmijëve.
Objectives Planifikimi, masat dhe vlerësimi mund të na japin katër lloje informatash për: fëmijët, prindërit, mësuesit, dhe programet. Lënda në tërësi paraqet strategji kryesore se si të planifikojmë, të masim dhe të vlerësojmë: 1. Identifikimi i fëmijëve që mund të kenë nevojë për shërbime të specializuara. 2. Planifikimi i mësimeve për individët dhe grupet e fëmijëve. 3. Përcaktimi i përmirësimit të programit dhe nevojat e zhvillimit të stafit. 4. Vlerësimi se si një program po realizon qëllimet tek fëmijët.
Course Outline
WeekTopics
1Introduction to planning and assessment • Introduction to the course • Introduction to course syllabus • course requirement and expectations
2Preschool curriculum. Aims, principles and features.
3Planning and developing a yearly plan. Designing a lesson plan and daily plan.Writing educational objectives in a daily plan. Writing effective learning outcomes and objectives. Objective designs versus learning outcomes
4Assessment procedures appropriate for use with children birth through preschool
5Formal assessment (Preschool Education)
6Informal Assessment: Observation as a planning and assessment tool.Event Sampling ,Time Sampling, Running Records and Anecdotal Records
7Informal Assessment: Rating Scales, Checklists, Rubrics and Samples of Children’s Work
8Midterm exam
9The importance of feedback in assessment
10Dynamic Assessment
11Portfolio
12Curriculum-based assessment
13Play-based assesment
14Keeping records, reporting and cooperation with families and others for evaluation in preschool
15Assessment and notes
16Final exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Critically compare the purpose, value and use of formal and informal observation and assessment strategies and ethical implications within cultural and social contexts in early childhood settings.
2Describe and evaluate the characteristics, strengths and limitations of common assessment tools with all children’s developmental, cultural and linguistic
3Demonstrate systematic observation methods to provide data to assess the impact of the environment, interactions and curriculum on all domains of children’s learning and development.
4Assess the value of partnerships with families and other professionals in utilizing interpretations of observational data to inform teaching responses and strategies.
5Embed activities related to assessment within play-based environments, curriculum and care routines for typically and atypically developing children.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms130
Quizzes00
Projects120
Term Projects00
Laboratory00
Attendance110
Contribution of in-term studies to overall grade60
Contribution of final examination to overall grade40
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16348
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14342
Assignments 11010
Midterms 11212
Final examination 11313
Other 000
Total Work Load 125
Total Work Load / 25 (hours) 5
ECTS 5

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)