Emri i Lëndës : Planifikimi dhe Vlerësimi I (Arsim Parashkollor)
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PRD 223-1 B 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi i kësaj lënde është që tu japë informacion të rriturve, fëmijëve dhe familjeve të tyre për të mësuarin dhe zhvillimin e fëmijëve duke i ofruar programe. Vlerësimi i zhvillimit dhe të mësuarit të fëmijëve përfshin vëzhgimin inteligjent të fëmijëve nga mësues me përvojë dhe njohuri me qëllim përmirësimin e programit. Vlerësimi kryhet minutë pas minute ndërkohë që të rriturit dëgjojnë, shikojnë, dhe ndërveprojnë me një fëmijë apo me grupe fëmijësh. Këto vëzhgime të vazhdueshme na sigurojnë informacionin bazë për një vlerësim më të thellë që është pjesë integrale e marrjes së vendimeve për përmbushjen e nevojave të fëmijëve.
Objektivat Planifikimi, masat dhe vlerësimi mund të na japin katër lloje informatash për: fëmijët, prindërit, mësuesit, dhe programet. Lënda në tërësi paraqet strategji kryesore se si të planifikojmë, të masim dhe të vlerësojmë: 1. Identifikimi i fëmijëve që mund të kenë nevojë për shërbime të specializuara. 2. Planifikimi i mësimeve për individët dhe grupet e fëmijëve. 3. Përcaktimi i përmirësimit të programit dhe nevojat e zhvillimit të stafit. 4. Vlerësimi se si një program po realizon qëllimet tek fëmijët.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në teoritë dhe teknikat e vlerësimit: • Njohja e studentëve me kursin • Prezantimi i silabusit të lëndës • Konsultime me studentët
2Kurrikula e arsimit parashkollor. Synimet parimet dhe kornizat
3Planifikimi i planit vjetor të shkollës.Hartimi i planit mësimore dhe ditor.Shkrimi i objektivave të planit ditor. Hartimi i objektivave përballë rezultateve të të nxënit.
4Ngritja e një sistemi gjithëpërfshirës vlerësimi nga lindja përgjatë të gjithë arsimit parashkollor
5Vlerësimi formal (Arsimi Parashkollor)
6Vlerësimi joformal:Vëzhgimi si metodë bazë për sistemin e vlerësimit. Kampionimi i ngjarjes, kampionimi i koha, Dëshmia anekdotike dhe shënime të shpejta
7Vlerësimi joformal: Shkallë vlerësuese, lista e kontrollit, rubrikat dhe produkte të punëve të nxënësve
8Provim i Ndërmjetëm
9Rëndësia e feedback në vlerësim
10Vlerësimi dinamik
11Portofolit
12Vlerësimi në kurrikulën e bazuar
13Metodat e vlerësimit te lojës
14Mbajtja e shënimeve, raportimi dhe bashkëpunimi me familjen dhe të tjerët për vlerësimin në arsimin parashkollor.
15Vlerësim dhe shënime.
16Provimi Final.
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1krahasojnë në mënyrë kritike vlerën, qëllimin dhe përdorimin e vëzhgimit formal dhe joformal , të njohin strategjitë e vlerësimit dhe implikimet etike kulturore dhe sociale të këtyre strategjive në mjedisin e fëmijërisë së hershme,
2përshkruajnë dhe vlerësojnë karakteristikat, anët e forta dhe kufizimet e instrumenteve të vlerësimit në përputhje me karakteristikat zhvillimore, kulturore dhe gjuhësore të fëmijëve në fëmijërinë e hershme
3demonstrojnë përdorimin e metodave sistematike të vëzhgimit, të ofrojnë të dhëna për të vlerësuar ndikimin e mjedisit, bashkëveprimeve dhe kurrikulës në të gjitha aspektet e mësimdhënies dhe mësim-nxënies të fëmijëve
4të njohin më nga afër dhe të kontribuojnë në fuqizimin e partneritetit me familjet dhe profesionistët e tjerë në shfrytëzimin dhe interpretimin e të dhënave vëzhgimore si orientim strategjitë e mësimdhënies
5të integrojnë aktivitetet që lidhen me vlerësimin brenda mjediseve të lojës, kurrikulave dhe rutinave të kujdesit për fëmijët me zhvillim normal dhe ato me aftësi të kufizuara
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11010
Gjysmë finale 11212
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)