Emri i Lëndës : Teoritë e Zhvillimit të Fëmijëve
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PRD 222-1 D 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Zhvillimi i fëmijës i referohet ndryshimeve biologjike, psikologjike dhe emocionale që ndodhin në qeniet njerëzore midis lindjes dhe përfundimit të fazës së adoleshencës dhe gjatë moshës madhore, ndërkohë që individi kalon drejt pavarësisë. Ekzistojnë përkufizime të ndryshme për fazat e zhvillimit të fëmijës, pasi çdo fazë është një vazhdimësi me ndryshime individuale në lidhje me fazën fillestare dhe përfundimtare. Disa faza zhvillimi sipas moshës janë të përcaktuara dhe të emëruara në intervale. Zhvillimi i duhur i fëmijëve është konsideruar jetik për shoqërinë dhe si rrjedhojë është e rëndësishme për të kuptuar zhvillimin social, njohës, emocional, dhe edukativ të fëmijëve. Rritja e interesit dhe kërkesave në këtë fushë ka çuar në krijimin e teorive dhe strategjive të reja, duke i dhenë një vëmendje të veçantë praktikës që nxit zhvillimin në kuadër të sistemit shkollor. Përveç kësaj, ka edhe disa teori që kërkojnë për të përshkruar një rend stadesh që janë pjesë e zhvillimit e fëmijës.
Objektivat Lënda ka për qëllim të shpjegojë, të ilustrojë me shembuj dhe të krahasojë konceptet lidhur me zhvillimin e fëmijës. Informacioni i përvetësuar në këtë lëndë e bën studentin të familjarizohet me teoritë e zhvillimit të fëmijës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Teoria e sistemit ekologjik: • Teoria e fazave të Piaget-it. • Vzgotsky.
2Teoritë mbi sjelljen.
3Vijueshmëria dhe pa vijueshmëria e zhvillimit: • Mekanizmi i zhvillimit. • Çështjet kërkimore dhe metodat.
4Aspektet e zhvillimit të fëmijës: • Rritja fizike. • Çfarë e zhvillon? • Shpejtësia dhe modelet e zhvillimit. • Mekanizmat e ndryshimeve në zhvillim. • Ndryshimet në popullsi. • Ndryshimet individuale.
5Motori i zhvillimit: • Rritja fizike. • Çfarë e zhvillon? • Shpejtësia dhe modelet e zhvillimit. • Mekanizmat e ndryshimeve zhvillimore. • Ndryshimet në popullsi. • Ndryshimet individuale.
6Motori i zhvillimit: • Rritja fizike. • Çfarë e zhvillon? • Shpejtësia dhe modelet e zhvillimit. • Mekanizmat e ndryshimeve zhvillimore. • Ndryshimet në popullsi. • Ndryshimet individuale.
7Zhvillimi shoqëror-emocional.
8Provimi gjysmëfinal
9Shpejtësia dhe modeli i zhvillimit.
10Mekanizmat e zhvillimit shoqëror dhe emocional.
11Gjuha .
12Teoria e bashkimit.
13Erik Erikson.
14Zhvillimi intelektual.
15Mekanizmat e zhvillimit intelektual.
16Provimi Final.
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të shpjegojnë konceptet thelbësore lidhur me rritjen fizike dhe motorin e zhvillimit dhe fazat e zhvillimit.
2Të shpjegojnë konceptet thelbësore lidhur me rritjen fizike dhe motorin e zhvillimit.
3Të shpjegojnë konceptet thelbësore të rritjes fizike dhe motorin e zhvillimit që në fëmijëri.
4Debate mbi rritjen fizike dhe fazat e zhvillimit motorik dhe karakteristikat e tyre në fëmijërinë e hershme.
5Të sqarojnë konceptet thelbësore lidhur me zhvillimin njohës.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 12525
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 124
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.96
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)