Emri i Lëndës : Hyrje ne Pedagogji
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EDU 104-1 A 2 3 1 0 3.50 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë përcakton konceptet dhe nocionet në pedagogji, si dhe parasqet njohuri rreth vendit të pedagogjisë në shkencat sociale, proceset dhe format pedagogjike që kjo fushë përmban. Gjithashtu, kjo lëndë u ofron studentëve mësimin e teorive, subjektet kryesore të praktikave të mësimdhënies si dhe njohuri bazë rreth teorive të ndyrshme të pedaogjisë. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme të theksohet se kjo lëndë u mundëson studentëve një mënyrë kritike të vlerësimit të zhvillimeve dhe teorive në shkencat e edukumut. Gjithashtu kjo lëndë u mundëson studentëve përcaktimin e avantazheve dhe disavantazheve e teorive të pedagogjisë në gjatë procesit të edukimit.
Objektivat Objekitva kyresore e kësaj lënde është të mundësoj mbështjetej dhe trainime rreth fushës së pedagogjisë për studentët që studiojnë në shkencat e edukimit. Kjo lëndë mundëson njohuri rreth edukmit, pedagogjisë, filozofisë së pedagogjisë, teorive dhe praktikave pedagojgike për mësuesit e ardhshëm. Gjithashtu, në këtë lëndë studentët do të fitojnë aftsësi prej objektivave të poshtëpërmendura të kësaj lënde: -do të mundësohen kuptimin e sjelljeve, qëndrimeve dhe motiveve të studentëve; -mudnëson njohjen me mënyrën bashkëkohore të mësimdhënies nëpërmjet mënyrës së komunikimit dhe nevojave të shekullit ku jetojmë. -zhvillon një kuptim reflektiv së perspektivave teorike të pedagogjisë. -zhvillon një qasje filozofike rreth mësimdhënies.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje
2Pedagogjia: Diskutime rreth pedagogjisë
3Modelet e te mesuarit, mesimdhenies dhe edukimit
4Pedagogjia e femijerise se hereshme: Praktikat, Parimet dhe studimet
5Pedagogjia e para shkollorit
6Pedagogjia e shkolles fillore
7Pedagogjia e Edukimit me nevoja te vecanta
8Provim Gjysmëfinal
9Pergjegjesia e mesuesit per ti mesuar
10Kultura e mesim-nxenies
11Organizimi i temave per te mesuar
12Organizimi i te mesuarit nepermjet promovimit te te mesuarit
13Ekseperincat pedagogjike te mesuesit
14Pedagogjia ne praktike
15Fillesat e perbashketa te pedagogjise dhe implimiet e saj
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Mundëson studentëve të diskutojnë rreth cështjeve dhe perspektivave të ndyrshme që kanë kontribuar në fushën e pedagogjisë.
2U mundëson studentëve të formojnë progresime në rolin e edukumit të individëve.
3U mundëson studentëve të infomohet se si duhet të jetë personaliteti i një mësuesi si dhe të përshtatet me kushtet profesionale dhe humane të jetës së shkollës.
4U mundëson studentëve njohuri rreth xhvillimit të afëtsive në menaxhimin e lëndës, planifikimin dhë vlerësimin sipas teorive kryesore të pedagogjisë.
5U mundëson studentëve të zhvillojnë filozofinë e mësimshënies dhe të formojnë një portofol njohurish rreth fushës së pedagogjisë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14114
Detyra 133
Gjysmë finale 155
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 96
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 3.84
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)