Emri i Lëndës : Parimet e Mësimdhënies dhe të Mësuarit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PRD 102-1 A 2 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Planifikimi dhe zhvillimi i kurrikulës, vlerësimi i kurrikulës, kurrikula e re turke; strategjitë e mësimdhënies; metodat dhe teknikat
Objektivat Kjo lende do te mundesoj studentëve të kuptojnë konceptet themelore të kurrikulës, do të mësojnë se si të zhvillojnë një kurrikul dhe si të planifikojnë mësimet si dhe do të mësojnë strategji të ndryshme të mësimdhënies; metodat dhe teknikat mund të përdoren në klasa
Programi i Lëndës
JavaTema
1Njohuri teorike për mënyrën se si ndodh të nxënit, si studentët ndërtojnë njohuri, dhe si studentët të zhvillojnë shprehitë e mendjes
2Ndryshimet sesi studentët mësojnë dhe performojnë
3Themelet teorike të motivimit njerëzor dhe sjelljes
4Strategjitë e mëdha të njohura në lidhje me të mësuarit e studentëve
5Teknikat për krijimin e urave efektive mes qëllimeve të kurrikulumit dhe përvojave të studentëve
6Kategoritë kryesore, avantazhet, dhe përdorimet përkatëse të strategjive mësimore
7Teknikat për krijimin e urave efektive mes qëllimeve të kurrikulumit dhe përvojave të studentëve
8Provim Gjysmëfinal
9Llojet dhe karakteristikat e vlerësimeve të ndryshme
10Teoria e matjes dhe çështjet e lidhura me vlerësimin
11Themelore, teknika verbale dhe jo-verbale efektive të komunikimit
12Llojet e komunikimit dhe bashkëveprimit që mund të nxisin diskutim në mënyra të ndryshme për qëllime të veçanta
13Llojet e burimeve në dispozicion për zhvillimin profesional dhe të mësuarit (kolegët, literaturës profesionale, shoqatat)
14Roli i shkollës si një burim për komunitetin më të madh
15Ligjet kryesore që kanë të bëjnë me të drejtat e studentëve dhe përgjegjësitë e mësimdhënësve (nevojitet arsimim të barabartë, arsimi i përshtatshëm për studentët me nevoja të veçanta, besim dhe privatësis, trajtim i duhur i studentëve)
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Shpjegimi i marrëdhënies midis koncepteve të shëndetit mendor, rregullimit, normalitetit-anomalive;
2Shpjegimi i efekteve të gjenetikës dhe të faktorëve të mjedisit;
3Shpjegimi i zhvillimi të personalitetit përmes shembujve;
4Shpjegimi i structures së personalitetit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14114
Detyra 188
Gjysmë finale 11515
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)