Emri i Lëndës : Mësimdhënia e Shkencave Natyrore
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PRD 315-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë do të identifikojë se si fëmijët e vegjël zhvillojnë kuptimin e tyre shkencor dhe teknologjik, si dhe qasjet e mësimdhënies dhe strategjitë për mbështetjen e mësimit në fëmijërinë e hershme dhe në kushte të shkollës fillore. Për zhvillimin shkencor dhe të njësive teknologjike dhe për lidhje me praktikën profesionale, nxënësit do të shqyrtojnë një grup mësimesh që kanë krijuar dhe i kanë zbatuar vetë nëse kanë mundur.
Objektivat Çështjet përfshijnë rëndësinë që kanë për fëmijët idetë shkencore dhe mendimi në lidhje me teknologjinë, aspekte të ndryshme të shkencave biologjike dhe fizike që kanë të bëjnë me fëmijërinë e hershme dhe prezantim të veçorive bazë si larmia e botës së gjallë, materialet (p.sh. tekstilet, ushqimi), veçoritë e ujit, ajrit, elektricitetit dhe magnetizmit, drita, zëri dhe makinat. Konceptet mjedisore dhe teknologjike integrohen përgjatë gjithë programit. Identifikohen aktivitetet dhe materialet e duhura për të promovuar mësimin shkencor dhe zgjidhjen e problemeve në fëmijërinë e hershme dhe në rrethana fillestare.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje.
2Natyra e shkencës dhe tiparet
3Pse mësohet shkenca në arsimin e fëmijërisë së hershme
4Mjediset dhe qasjet e mësimit të shkencës
5Qëllimet e arsimit shkencor. Roli i mësuesve dhe i familjes
6Matja e zhvillimit konceptual dhe vlerësimi i arsimit shkencor
7Shkenca fizike
8Provimi I Ndermjetem
9Shkenca të tokës
10Shkenca të tokës
11Rëndësia e matematikës në jetën e përditshme
12Shkenca primitive
13Zhvillimi teknologjik
14Anatomia njerëzore
15Anatomia njerëzore
16Provimi përfundimtar
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera Leksion, diskutim, pyetje-përgjigje, vrojtim, punë në skuadër/grup, demonstrim, eksperiment, ushtrim - praktikë
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Me përfundimin e kësaj lënde nxënësi do të jetë i aftë të: Shpjegojë elementet kryesore të arsimit shkencor në fëmijërinë e hershme. 1.1. Të shpjegojë natyrën e shkencës dhe tiparet e saj. 1.2. Të shpjegojë objektivat kryesore të arsimit shkencor në fëmijërinë e hershme.
2Të mund të diskutojë zhvillimin konceptual në vitet e fëmijërisë së hershme. 2.1. Të shprehë konceptet në kontekst të zhvillimit njohës. 2.2. Të formojë koncepte dhe të përftojë procedura.
3Të mund të shpjegojë konceptet sipas përmbajtjes shkencore në lidhje me fëmijërinë e hershme. 3.1. Të kryejë aktivitete në shkencat natyrore duke përfshirë botën organike dhe joorganike, bimët, kafshët, trupin e njeriut, ushqimin dhe mjedisin. 3.2. Të kryejë aktivitete në shkenca fizike si materia, forca, energjia, zëri, drita dhe makina të thjeshta.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11616
Gjysmë finale 188
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)