Emri i Lëndës : Këshillim i Bashkëmoshatarëve
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 311-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Këshillimi i bashkëmoshatarëve do të përcaktohet si një shumëllojshmëri sjelljesh ndër personale të marra përsipër nga jo profesionistë ,që kanë ndërmarrë një rol ndihmës me një person tjetër. Ky është një kurs hyrës universitar që do të prezantojë konceptet e ndihmës mes bashkëmoshatarëve së bashku me komunikimin bazë dhe aftësitë e këshillimit. Ky kurs nuk është dizajnuar me qëllim që të trajnojë studentët që të bëhen këshilltare profesionistë apo si zëvendësues për trajnim formal të kërkuar për punësim të veçantë në fushën e shëndetit mendor.
Objektivat Ky kurs ka për qëllim të përgatisë studentët sesi të: Demonstrojnë aftësi këshilluese themelore si sjellje, si pjesëmarrës, teknika pyetjesh të hapura e të mbyllura, aftësi vëzhgimi të klientit, inkurajim, perifrazim, reflektim i ndjenjave dhe përmbledhje. Zhvillojnë aftësitë e komunikimit të nevojshme në marrëdhëniet ndër personale. Zhvillojnë një ndjenjë të etikës personale teksa lidhen me marrëdhëniet ndihmëse. Zhvillojnë një vetë-ndërgjegjësim personal që përputhet me atë të një ndihmësi fillestar. Zhvillojnë një vetëdije të këshillimit në çështjet multi kulturore (p.sh., racore / etnike, gjinore, paaftësisë). Artikulojnë parimet e Modelit prej tre fazash të Ndihmësit të Kualifikuar të Gerard Egan.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përmbledhje e kursit dhe Hyrje në këshillim.
2Vlerat dhe etika e këshilltarit.
3Këshillim me personin në qendër.
4Raste-analize në klasë.
5Këshillim shumë kulturor.
6Pjesëmarrje dhe dëgjim.
7Riparaqitje dhe këshillim psiko-dinamik.
8Provim gjysëmfinal.
9Pasqyrim i ndjenjave.
10Integrim i fazës së eksplorimit.
11Terapi njohëse-sjelljeje.
12Teori ndër personale/ Dinamika e grupit.
13Përmbledhje e fazës së veprimit.
14Përfundimi dhe integrimi i aftësive I
15Përfundimi dhe integrimi i aftësive II
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kuptimi i qëllimit të këshillimit të bashkëmoshatarëve
2Njohja e kornizës historike dhe teorike të këshillimit të bashkëmoshatarëve.
3Zhvillimi i një vetëdije të këshillimit në çështjet shumë kulturore (p.sh., racore / etnike, gjinore, paaftësisë).
4Zhvillimi i një vetë-ndërgjegjësimi personal që përputhet me atë të një ndihmësi fillestar.
5Zhvillimi i një ndjenje të etikës personale teksa lidhen me marrëdhëniet ndihmëse.
6Zhvillimi i aftësive të komunikimit të nevojshme në marrëdhëniet ndër personalë.
7Demonstrim i aftësive këshilluese themelore si sjellje, si pjesëmarrës, teknika pyetjesh të hapura e të mbyllura, aftësi vëzhgimi të klientit, inkurajim, perifrazim, reflektim i ndjenjave dhe përmbledhje.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 0100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 115
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.6
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)