Emri i Lëndës : Aspektet Psikologjike në Edukimin e Vecantë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 428-1 B 2 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi fokusohet në reagimin e personit për aftësitë e kufizuara, që jeton me aftësi të kufizuara, që jeton i pavarur, ndikimi i familjes, arsimit, punësimit, rekreativiteti, dhe kulturës si çdo fushë që ka të bëjë me jetën e një personi që jeton me aftësi të kufizuara.
Objektivat Objektivat e kursit janë për të trajnuar pjesëmarrësit në çështjet kryesore që ndikojnë në aspektet psikologjike, sociale dhe kulturore të njerëzve që jetojnë me aftësi të kufizuara dhe për të zgjeruar njohuritë këshilluese dhe aftësitë kur punojnë me personat të cilët kanë ndonjë paaftësi.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në kurs. Konceptet bazë dhe përkufizimetmbi arsimin special dhe atë të përgjithshëm
2Ndikimi kulturor si pjesë përbërëse e aftësisë së kufizuar - (Rasti i Shqipërisë)
3Aspekte psikologjike dhe sociale të aftësisë së kufizuar. Llojet e AK fizike dhe mendore
4Reagimi në format e diskriminimit dhe paragjykimit ndaj aftësisë së kufizuar, sidomos në arsim
5Fëmijë me aftësi të kufizuara në arsimin 9-vjeçar. Legjislacioni në fuqi dhe aplikimi i tij. Sfidat dhe vështirësitë
6Autizmi. Shkaqet, faktorët dhe qasja për fëmijët me këtë spektër në edukim. Teknikat e terapisë ABA me fëmijët autik
7Arsimi gjithëpërfshirës dhe përfitimet e tij për fëmijët me nevoja të veçanta
8Provimi gjysmëfinal
9Sindroma Down, shkaqet dhe teknikat e punës me fëmijët me këtë sindromë
10Arsimi special në Shqipëri. Fillesat dhe zhvillimi i tij
11Të rinjtë, punësimi në përgjithësi dhe zhvillimi i aftësive për jetën te fëmijët me nevoja të veçanta dhe punësimi i tyre
12Teknikat për përfshirjen e prindërve në punën individuale me fëmijët me nevoja të veçanta.
13Mësuesit ndihmës dhe roli i tyre me fëmijët me nevoja të veçanta. Plani PEI dhe aplikimi i tij në shkolla
14Roli i familjes në edukimin e fëmijës me AK (rast konkret)
15Socializimi i fëmijëve me nevoja të veçanta në shkollë. Mbyllja e kursit dhe vlerësimi i lëndës
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të mësojnë çështjet kulturore dhe sociale që ndikojnë në aftësitë e kufizuara.
2Të fitojnë njohuritë rreth problemeve psikologjike që lidhen me njerëzit me aftësi të kufizuara.
3Aplikimi i këtyre njohurive të rekomandueshme e praktike në zhvillimin profesional.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final25
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final75
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 12020
Gjysmë finale 0150
Provimi final 12020
Të tjera 11515
Ngarkesa totale e orëve 147
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.88
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)