Emri i Lëndës : Psikologjia Sociale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 204-1 A 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është hartuar si një kurs studimi i plotë i teorisë dhe hulumtimit në psikologjinë sociale. Qëllimi I këtij kursi është që të shpjegojë se si mendimet tona, ndjenjat, dhe sjelljet janë ndikuar nga prania aktuale, imagjinare, apo e nënkuptuar të njerëzve të tjerë. Temat për të studiuar janë sociale, njohje, perceptim social dhe përpunim I informacionit, qëndrimet dhe bindjet, stereotipat dhe diskriminimet, ndikimet sociale dhe sjelljet në grup, marrëdhëniet romantike, sjelljet agresive, sjelljet për të ndihmuar dhe aplikuar në psikologjinë sociale. Gjatë gjithë kursit, studentët do të inkurajohen të mendojnë për mënyrën se si hulumtimet në psikologjinë sociale mund të hedhin dritë mbi ngjarjet në të gjithë botën dhe në jetën tuaj.
Objektivat Ky kurs ka per qellim te pajise studentet me njohurite rreth peytjeve qe lindin si p.sh.: Çfarë ndodh kur ne jemi të humbur në turmë ose në qendër të vëmendjes? Ajo që ndikon që situatat të na çojnë për të kryer një veprim te mire apo për keq? Dhe si na bën te qënurit pjesë e një grupi të ndryshëm nga te qënurit vetëm? Cilët na mungojnë apo cilët nuk na pëlqejnë? Si mund ta zgjidhim, të ndërtojmë, dhe të shpërndajmë marrëdhëniet? Dhe si do të mendojmë për veten tonë?
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje, çfarë është psikologjia sociale?
2Metodat.
3Te qënurit social.
4Tërheqja.
5Marrëdhëniet.
6Grupet sociale.
7Ndikimi social.
8Provimi gjysëmfinal
9Qëndrimet dhe bindjet.
10Atribut i shkakut.
11Gjykimi social, Steriotipizimi, paragjykimet dhe diskriminimi.
12Emocioni.
13Veprimet agresive.
14Altruizmi.
15Psikologjia sociale e aplikuar, morali dhe shëndeti.
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në përfundim të këtij kursi studenti do të jetë në gjendje: Të analizojnë marrëdhëniet romantike, sjelljet agresive, sjelljet për të ndihmuar, dhe ti aplikojë në psikologjinë sociale
2Të shpjegojnë se si mendimet tona, ndjenjat, dhe sjelljet janë ndikuar nga prania aktuale, imagjinare, apo e nënkuptuar të njerëzve të tjerë.
3Të mendojnë për mënyrën se si hulumtimet në psikologjinë sociale mund të hedhin dritë mbi ngjarjet që ndodhin përreth.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 155
Gjysmë finale 188
Provimi final 166
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 123
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.92
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)