Emri i Lëndës : Psikologjia Sociale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 204-1 A 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Psikologjia sociale shpjegon se si mendimet, ndjenjat,veprimet apo sjelljet tona ndikohen nga prania reale e imagjinuar apo e nënkuptuar e personave te tjerë ( Allport 1968 ). Psikologjia sociale është një ndër disiplinat kryesore te shkencës së psikologjisë .Sot njerëzit përpiqen të njohin veten e tyre në raport me të tjerët dhe mjedisin me të cilin ne jetojmë .Në psikologji sociale gjithmonë analizohet fakti se cilat rrugë përdor njeriu për të vepruar, menduar dhe ndier.
Objektivat Të pajisë studentin me njohuri të plota mbi bazat e objektit të Psikologjisë Sociale . Të qartësojë studentët mbi studimin e sjelljes të individit ,pjesëmarrja e tij në një grup dhe përgjithësisht faktorët social që ndikojnë në sjelljen dhe mendjen e tij. Të mundësojë studentin me një angazhim sa më efektiv në objektet e Psikologjisë Sociale si paragjykimet, konformiteti ,bindja, agresiviteti etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në psikologjinë sociale
2Vetja ne boten shoqërore dhe njohja sociale
3Bindjet shoqërore dhe perceptimi social
4Sjellja dhe Qëndrimet
5Gjenet ,kultura dhe gjinia
6Përshtatshmëria dhe Bindja
7Njerëzit dhe Grupi
8Provim Gjysmëfinal
9Njerëzit dhe Grupi
10Paragjykimet Sociale dhe Diskriminimi
11Agresioni,konflikti dhe paqeruajtja
12Tërheqja dhe intimiteti
13Altruizmi dhe kontributi social
14Konflikti dhe paqeruajtja
15Aplikimet e psikologjise sociale
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuritë bazë dhe do të dinë të diskutojnë hollësishëm rreth psikologjisë sociale.
2Studentët do të mund të qartësojnë sjelljet individuale dhe kolektive të individëve.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 155
Gjysmë finale 188
Provimi final 166
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 123
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.92
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)