Emri i Lëndës : Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 201-1 A 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs pajis studentët me njohuritë bazë rreth metodave kërkimore, përcaktimin e universit mënyrës së mbledhjes së të dhënave, zhvillimin e hipotezave dhe analizimin e të dhënave.
Objektivat Kjo lëndë ka për qëllim të pajisë studentët me njohuritë dhe aftësitë për të: Shpjegojuar përmbajtjen e konceptit të shkencës. Përcaktuar konceptin e shkencës. Mësuar parimet e shkencës. Shpjeguar funksionet kryesore të shkencës. Klasifikuar degët e shkencës. Diskutuar tiparet kryesore të shkencës. Krahasuar metodat shkencore . Përcaktuar metodat shkencore. Klasifikuar fazat e metodave shkencore. Diskutuar pjesë të hulumtimeve shkencore. Shpjeguar tema kërkimore shkencore. Zhvilluar hipoteza. Përcaktuar kufizimet, lidhjen e universit. Analizuar të dhënat Diskutuar rezultatet. Vlerësuar rezultatet e hulumtimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje: Si të formojmë një proces kërkimor Si të formojmë procesin tonë kërkimor
2Hyrje në Formulimin e dizenjimit të kërkimit shkencor • Shkallët e procesit kërkimor • Formulimi i hipotezave, problemit, qëllimit, pyetjeve kërkimore • Rishikimi i literaturës • Etikat e kërkimit
3Si te zgjedhish metodologjine
4Si te transmetojme sfondin e kerkimit
5Si te zgjedhim pjesmarresit
6Si te pergatisim nje propozim kerkimor
7Si te kryejme intervistat
8Provimi gjysmefinal.
9Si te depertojme ne grupet e fokusit
10Si te ndertojme pyetesoret
11Si te kryejme vezhgimin e pjesmarresve
12Kerkimet sasiore
13Kerkimet cilesore
14Si te raportojme konstatimet
15Si te jemi nje hulumtues me etik profesionale
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet do te jene te afte te analizojne procesin e mbledhjes se informacioneve ne shkencat sociale
2Studentet do te jente te afte te diskutojne mbi rendesine e etikes kerkimore dhe te shpjegojne konceptin e etikes
3Studentet do te jene te afte te klasifikojne vlerat etike ne kerkimet shkencore dhe te vleresojne rregullat etike qe kane adoptuar gjate kerkimeve ne shkencat sociale
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale135
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11010
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)