Emri i Lëndës : Psikologjia Morale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 315-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Psikologjia morale është një fushë studimi në filozofi dhe psikologji në të cilat njerëzit studiojnë fenomene të cilat janë të natyrës psikologjike dhe etike – si altruizmi dhe egoizmi, gjykimi moral, vlerësimi dhe faji, përgjegjësia morale, karakteri etj. Për të shpjeguar këto, psikologu moral duhet tu përgjigjet një sërë pyetjesh relativisht të vështira përsa i përket natyrës së veprimeve tona dhe mënyrës si duhet ti vlerësojmë ato.
Objektivat Ky kurs adreson tema të vjetra dhe të reja. Lëndët tradicionale në psikologjinë morale filozofike janë fokusuar në marrëdhëniet ndërmjet njohurisë morale dhe motivimit moral, arsyet për veprim, dhe funksionimi moral i dëshirave dhe emocioneve. Këto tema do të adresohen duke shqyrtuar disi filozofinë morale klasike. Gjithsesi, vitet e fundit kanë treguar një rritje të cilësisë së punës empirike në psikologjinë morale, disa prej të cilave të cojnë drejt cështjeve tradicionale.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Motivimi.
2Biologjia dhe Egoizmi vs. Altruizmit.
3Psikologjia dhe Egoizmi vs. Altruizmit.
4Humanizmi dhe Anti - Humanizmi
5Përpunimi i motivimit të bredshëm dhe të jashtëm.
6Liria dhe dëshira.
7Akrasia / “Dobësia e dëshirës”.
8Provimi gjysmëfinal.
9Forca e dëshirës.
10Mundësitë e alternuara dhe përgjegjësitë morale.
11Mungesa e moralit dhe përgjegjësia morale.
12Filozofia eksperimentale dhe përgjegjësia morale.
13Lufta e karakterit.
14Neutralizimi” Etika: NeoSentimentalizmi.
15Parashikimet e Kulturës: Diversiteti dhe Statusi i moralit.
16Provimi Final.
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të përshkruajnë konceptet e altruizmit, egoizmit dhe humanizmit.
2Të zotërojnë njohuritë bazë rreth përgjegjësisë morale.
3Të shpjegojë sesi koncepti i vetvetes, dhe vetë – kënaqësia ndikon në perfomancën e tyre.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 155
Provimi final 12020
Të tjera 11010
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)