Emri i Lëndës : Planifikimi dhe Vlerësimi I (Arsim Parashkollor)
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PRD 223-1 B 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi i kësaj lënde është që tu japë informacion të rriturve, fëmijëve dhe familjeve të tyre për të mësuarin dhe zhvillimin e fëmijëve duke i ofruar programe. Vlerësimi i zhvillimit dhe të mësuarit të fëmijëve përfshin vëzhgimin inteligjent të fëmijëve nga mësues me përvojë dhe njohuri me qëllim përmirësimin e programit. Vlerësimi kryhet minutë pas minute ndërkohë që të rriturit dëgjojnë, shikojnë, dhe ndërveprojnë me një fëmijë apo me grupe fëmijësh. Këto vëzhgime të vazhdueshme na sigurojnë informacionin bazë për një vlerësim më të thellë që është pjesë integrale e marrjes së vendimeve për përmbushjen e nevojave të fëmijëve.
Objektivat Planifikimi, masat dhe vlerësimi mund të na japin katër lloje informatash për: fëmijët, prindërit, mësuesit, dhe programet. Lënda në tërësi paraqet strategji kryesore se si të planifikojmë, të masim dhe të vlerësojmë: 1. Identifikimi i fëmijëve që mund të kenë nevojë për shërbime të specializuara. 2. Planifikimi i mësimeve për individët dhe grupet e fëmijëve. 3. Përcaktimi i përmirësimit të programit dhe nevojat e zhvillimit të stafit. 4. Vlerësimi se si një program po realizon qëllimet tek fëmijët.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në teoritë e planifikimit dhe teknikat e vlerësimit: • Njohja e studentëve me kursin • Prezantimi i silabusit të lëndës • Konsultime dhe kërkesat e kursit
2Kurrikula e arsimit fillor. Synimet parimet dhe kornizat.
3Shkrimi i objektivave të planit ditor. Hartimi i objektivave përballë rezultateve të të nxënit.
4Vlerësimi i strukturës dhe hartimit të analizës vjetore të shkollës. Planifikimi i planit vjetor të shkollës
5Taksonomia e Blumit. Planifikimi dhe vlerësimi i planit vjetor lëndor.
6Planifikimi dhe vlerësimi i moduleve. Kriteret dhe etapat e planifkimit të moduleve mësimore.
7Hartimi i planit ditor. Vlerësimi i teknikave dhe strategjive të përdorura në raport me objektivat e orës mësimore.
8Provim i Ndërmjetëm
9Mësimdhënia/ mësimnxënia e bazuar në projekte. hartimi dhe vlerësimi i projekteve lëndore dhe ndër-lëndore
10Planifikimi i Planeve mësimore të nxënësve me nevoja të vecanta, bazuar në vecoritë e nxënësve, në përputhje me nivelin dhe nevojat e tyre
11Planifikimi dhe vlerësimi i planeve edukative.
12Si të hartojmë një test?
13Vlerësimi për të nxënë.
14Vlerësimi i të nxënit
15Vlerësimi si proces të nxëni
16Provimi Final.
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të shpjegojnë/ përkufizojnë terminologjinë bazë dhe konceptet përkatëse të hartimit të kurrikulës/ planit mësimor dhe vlerësimit të nxënësve.
2Të përshkruajnë dhe vlerësojnë veprimtaritë kryesorë dhe proceset e përfshira në planifikim dhe vlerësim.
3Të zhvillojnë kompetencën e planifikimit dhe vlerësimit si kompetenca kyce të punës së mësuesit
4Të demostrojnë aftësinë për të hartuar, zbatuar dhe vlerësuar në mënyrë konstruktive planin vjetor të shkollës/ planin vjetor lëndor/ planin ditor/ projektin lëndor/ modul/ planin për nxënës me nevoja të vecanta/ planin edukativ/ dhe testet.
5Të kuptojnë raportin që ekziston ndërmjet planifikimit dhe vlerësimit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale135
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final65
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final35
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 2714
Gjysmë finale 166
Provimi final 188
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 118
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.72
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)