Emri i Lëndës : Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 201-1 A 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs pajis studentët me njohuritë bazë rreth metodave kërkimore, përcaktimin e universit mënyrës së mbledhjes së të dhënave, zhvillimin e hipotezave dhe analizimin e të dhënave.
Objektivat Kjo lëndë ka për qëllim të pajisë studentët me njohuritë dhe aftësitë për të: Shpjegojuar përmbajtjen e konceptit të shkencës. Përcaktuar konceptin e shkencës. Mësuar parimet e shkencës. Shpjeguar funksionet kryesore të shkencës. Klasifikuar degët e shkencës. Diskutuar tiparet kryesore të shkencës. Krahasuar metodat shkencore . Përcaktuar metodat shkencore. Klasifikuar fazat e metodave shkencore. Diskutuar pjesë të hulumtimeve shkencore. Shpjeguar tema kërkimore shkencore. Zhvilluar hipoteza. Përcaktuar kufizimet, lidhjen e universit. Analizuar të dhënat Diskutuar rezultatet. Vlerësuar rezultatet e hulumtimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në metodat kërkimore.
2Rregullat për të shkruar një raport; Burimin e informacionit bazë , praktike për zgjidhjen e problemeve; Proceset e Kërkimit (Grumbullimi i të dhënave dhe analiza). Vlerësimi i përgjithshëm.
3Rregullat për të shkruar një raport .
4Java e informacionit bazë për zgjidhjen e problemeve.
5Java e Shkencës dhe konceptet shkencore. Studimi i konceptit.
6Trajnimi kërkimeve.
7Mbledhja e të dhënave.
8Provimi gjysmefinal.
9Proceset Kërkimore.
10Proceset Kërkimore.
11Proceset Kërkimore.
12Proceset Kërkimore.
13Proceset Kërkimore.
14Proceset Kërkimore.
15Vlerësimi i Përgjithshëm.
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Do të jenë në gjendje të analizojnë të dhënat e procesit të grumbullimit në shkencat shoqërore.
2Të shpjegojnë rëndësinë e shkencave sociale
3Të krahasojnë të dhënat si dhe metodat e grumbullimit në shkencat sociale.
4Të vlerësojnë zgjedhjen e metodës se përshtatshme të mbledhjes së të dhënave për hulumtim.
5Të interpretojnë rëndësinë e procesit të mbledhjes së të dhënave në shkencatshoqërore.
6Do të jenë në gjendje për të diskutuar për rëndësinë e etikës së kërkimit. Të shpjegojnë konceptin e etikës.
7Të klasifikojnë vlerat etike në hulumtimet shkencore.
8Të vlerësojnë rregullat etike që duhet të përshtaten gjatë procesit të kërkimit në shkencat shoqërore.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11010
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)