Emri i Lëndës : Teoritë e Zhvillimit të Fëmijëve
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PRD 222-1 D 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Zhvillimi i fëmijës i referohet ndryshimeve biologjike, psikologjike dhe emocionale që ndodhin në qeniet njerëzore midis lindjes dhe përfundimit të fazës së adoleshencës dhe gjatë moshës madhore, ndërkohë që individi kalon drejt pavarësisë. Ekzistojnë përkufizime të ndryshme për fazat e zhvillimit të fëmijës, pasi çdo fazë është një vazhdimësi me ndryshime individuale në lidhje me fazën fillestare dhe përfundimtare. Disa faza zhvillimi sipas moshës janë të përcaktuara dhe të emëruara në intervale. Zhvillimi i duhur i fëmijëve është konsideruar jetik për shoqërinë dhe si rrjedhojë është e rëndësishme për të kuptuar zhvillimin social, njohës, emocional, dhe edukativ të fëmijëve. Rritja e interesit dhe kërkesave në këtë fushë ka çuar në krijimin e teorive dhe strategjive të reja, duke i dhenë një vëmendje të veçantë praktikës që nxit zhvillimin në kuadër të sistemit shkollor. Përveç kësaj, ka edhe disa teori që kërkojnë për të përshkruar një rend stadesh që janë pjesë e zhvillimit e fëmijës.
Objektivat Lënda ka për qëllim të shpjegojë, të ilustrojë me shembuj dhe të krahasojë konceptet lidhur me zhvillimin e fëmijës. Informacioni i përvetësuar në këtë lëndë e bën studentin të familjarizohet me teoritë e zhvillimit të fëmijës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje ne kurs dhe silabusi
2Teoritë psikoanalitike: Teoria psikoseksuale (Sigmund Freud)
3Teoritë psikoanalitike: Teoria psiko-sociale (Erik Erikson)
4Teoritë e sjelljes: Biheviorizëm (Watson, Skinner, Pavlov)
5Teoria e të nxënit social – Albert Bandura
6Teoritë biologjike - Stanley Hall and Arnold Gesell; Etologjia - Konrad Lorenz
7Teoria e atashimit (John Bowlby)
8Provimi gjysmëfinal
9Teoritë njohëse: Teoria e zhvillimit njohës - Jean Piaget
10Teoria social kulturore - Lev Vygotsky
11Teoria e përpunimit të informacionit
12Teoria e sistemeve të zhvillimit: Modeli bio-ekologjik (Urie Bronfenbrenner)
13Prindërit, familja dhe fëmijët
14Marrëdhëniet në familje dhe zhvillimi i fëmijës
15Bashkëmoshatarët dhe konteksti i shkollës në zhvillimin e fëmijës
16Provimi Final.
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje të: - përshkruajnë teoritë kryesore të zhvillimit dhe tema për mënyrën se si zhvillohen fëmijët
2të krahasojnë karakteristikat e fazave të ndryshme të zhvillimit, sipas teoricienëve të ndryshëm
3të identifikojnë faktorët që ndikojnë në procesin e zhvillimit
4të projektojnë programet e parandalimit dhe ndërhyrjes për moshën e përshtatshme bazuar në teorinë e zhvillimit
5të reflektojnë mbi konceptet e tyre rreth zhvillimit të fëmijës dhe pasojat për mirëqenien e fëmijëve
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12525
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)