Emri i Lëndës : Filozofia dhe Teoria e Edukimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 301-1 A 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Filozofia e Arsimit është një reflektim sistematik mbi shumëllojshmërinë e aktiviteteve dhe praktikave, me të cilat kërkojmë të kujtojmë njohuri, informacion dhe zhvillimin e kapaciteteve njerëzore. Si e tillë, ajo përfshin qëllimin e qëndrueshmërisë: ne hetim, ose qëllimet e procesit arsimor (duke shpresuar për rezultatet në fund të aktiviteteve dhe praktikave); mjetet më efektive për të arritur këto qëllime( metoda mësimdhënieje); përmbajtja e duhur apo lënda e edukimit (kurrikulat); reflektimet për rolin e individëve në mënyrë shoqërore dhe politike.
Objektivat Kuptimi, Natyra e Arsimit. Ky kurs është hartuar kryesisht për të ndihmuar studentët të reflektojnë mbi natyrën e arsimit duke kultivuar një njohuri të hollësishme nga teoritë më të shquara të arsimit. Për të studiuar secilën nga këto teori do të jenë katër tema kryesore të identifikuara në përshkrimin e kursit: qëllimi arsimor, metoda e mësimdhënies dhe arsimit, përmbajtja arsimore, pasojat sociale dhe politike të arsimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Teoritë e mësimdhënies dhe të nxënit.
2Prezantimi i kursit, përcaktimi dhe diskutimi lidhur me parimet kryesore mbi kursin( Çfarë është filozofia). Degët e filozofisë: Ontologjia, epistemologjia dhe logjika.
3Filozofia arsimore dhe lidhja e saj me sisteme të tjera.
4Mendime të përgjithshme filozofike dhe idealizmi arsimor dhe edukimi- Realizmi dhe Edukimi.
5Mendime të përgjithshme filozofike dhe arsimi i materializmit dialektik dhe Edukimi - Pragmatizmi dhe Arsimi.
6Tendencat e filozofisë arsimore.
7Tendencat e filozofisë arsimore dhe Edukimi III Progresivizmi.
8Provim gjysëmfinal
9Tendencat e filozofisë arsimore dhe Edukimi IV Natyralizmi.
10Tendencat e filozofisë arsimore dhe Edukimi VI Rikonstruktionizimi.
11Fılozofıa mbi të cilën është i bazuar sistemi kombëtar turk Para dhe Pas Islamit dhe Periudhës së Republikës Turke.
12Tendencat e filozofisë arsimore dhe Edukimi VI Arsimi politeknik.
13Filozofia që kontribuon në nocionin Ataturk të filozofisë arsimore të arsimit.
14Arsimi brenda një kuadri demokratik.
15Edukimi dhe standardet e jetesës.
16Provimi final.
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të shpjegojnë konceptet që lidhen me filozofinë e përgjithshme dhe arsimore.
2Të përshkruajnë konceptet që lidhen me filozofinë e përgjithshme dhe arsimore.
3Të ilustrojnë me shembuj konceptet që lidhen me filozofinë e përgjithshme dhe arsimore.
4Të krahasojnë konceptet lidhur me filozofinë e përgjithshme dhe arsimore.
5Të shpjegojnë funksionin dhe llojet e filozofisë si dhe marrëdhëniet midis filozofisë dhe instituteve sociale.
6Të shpjegojnë funksionin e filozofisë dhe të përshkruajnë llojet e filozofisë.
7Të përmbledhin raportet midis filozofisë dhe shkencës, arsimit, fesë, ekonomisë.
8Të shpjegojnë karakteristikat e filozofëve kryesorë.
9Të shpjegojnë karakteristikat e filozofisë arsimore.
10Të interpretojnë lidhjet midis filozofëve kryesorë dhe arsimit.
11Të krahasojnë filozoftë kryesore dhe arsimore.
12Të vlerësojnë programin mësimor dhe procesin e administrimit arsimor në aspektin e filozofeve kryesore dhe arsimit.
13Të vlerësojnë efektet e filozofëve kryesorë në programin mësimor dhe administrimin e procesit arsimor.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11515
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)