Emri i Lëndës : Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 201-1 A 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs pajis studentët me njohuritë bazë rreth metodave kërkimore, përcaktimin e universit mënyrës së mbledhjes së të dhënave, zhvillimin e hipotezave dhe analizimin e të dhënave.
Objektivat Kjo lëndë ka për qëllim të pajisë studentët me njohuritë dhe aftësitë për të: Shpjegojuar përmbajtjen e konceptit të shkencës. Përcaktuar konceptin e shkencës. Mësuar parimet e shkencës. Shpjeguar funksionet kryesore të shkencës. Klasifikuar degët e shkencës. Diskutuar tiparet kryesore të shkencës. Krahasuar metodat shkencore . Përcaktuar metodat shkencore. Klasifikuar fazat e metodave shkencore. Diskutuar pjesë të hulumtimeve shkencore. Shpjeguar tema kërkimore shkencore. Zhvilluar hipoteza. Përcaktuar kufizimet, lidhjen e universit. Analizuar të dhënat Diskutuar rezultatet. Vlerësuar rezultatet e hulumtimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Kërkim Shkencor.
2Si të zgjedhim pyetjet kërkimore, qëllimet dhe hipotezat e studimit. Varialbat e varura dhe të pavarura.
3Metoda eksperimentale e studimit kërkimor.
4Studimet vëzhguese. Metodat cilwsore dhe sasiore.
5Analiza e pwrmbajtjes dhe studimet e rastit.
6Eksperimenti si situatw sociale. Pritshmwritw dhe karakteristikat e pjeswmarrwsve.
7Pwrmbledhje e literaturws.
8Provimi gjysmefinal.
9Fokus grupet dhe studimet në grup.
10Metodat e përzgjedhjes së pjesëmarrësve në studim. Përmasa e grupit të pjesëmarrësve. Kundërbalanca.
11Si të ndërtojmë një ankete dhe të përdorim një pyetësor?
12Intervistat dhe studimet cilësore.
13Prezantimi i të dhënave në raporte. Prezantimet grafike.
14Si të shkruajmë një raport kërkimi shkencor.
15Etika në kërkim shkencor. Ndikimet etnike dhe kulturore.
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të gjejnë literaturë shkencorë online.
2Të kuptojnë etikën e kërkimit shkencor në shkencat sociale.
3Të kupojnë llogjikën dhe implikimet e eskperimentit, përdorimin e kërkimit korelativ dhe cuasi-eksperimentet
4Të marrin njohur për studimet vëzhguese, anketat dhe studimet e rastit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11010
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)