Emri i Lëndës : Mësimdhënia e Shkencave dhe Edukates Shoqerore
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PRD 313-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Objektivat e lëndës kanë si synim ti ofrojnë studentit njohuri dhe të kuptuarit të së kaluarës, të nevojshme për tu përballur me të tashmen dhe planifikimin për të ardhmen. Kjo i mundëson atyre që të kuptojnë dhe të marrin pjesë në mënyrë efikase në botën e tyre, dhe të shpjegojnë marrëdhëniet e tyre individëve dhe institucioneve sociale, ekonomike, dhe politike. Studimet sociale mund të pajisin studentët me aftësitë për zgjidhjen e problemeve dhe për një vendim-marrje produktive, për vlerësimin e çështjeve dhe për kryerjen e gjykime të shëndosha.
Objektivat Lënda paraqet të gjitha elementet bazë për studentin në mënyrë që të jetë i aftë për të shpjeguar aspektin social të jetës. Kjo lëndë mbulon objektivat, parimet, tendencat, materialet dhe praktikat aktuale për mësimdhënien dhe nxitjen e zhvillimit social në edukimin në fëmijëri të hershme. Kjo lëndë përqendrohet mbi përmbajtjen për zhvillimin dhe strategjitë për ti integruar fëmijët e vegjël në studimin e historisë, gjeografisë, ekonomisë, dhe shkencave të tjera shoqërore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1 ‘Dëshirat dhe Nevojat’
2Nevojat e njeriut – Identifikimi i nevojave bazë të njeriut.Frymorë dhe jo frymorë.Shkenca e tokës .Sipërfaqja e tokës .
3Si janë përmbushur nevojat bazë- Shpjego si mund të përmbushen nevojat bazë për ushqim, veshje dhe strehim.
4Krahaso vendndodhjen.
5Harta dhe globet – Identifikim i hartave që janë përdorur për të treguar drejtime dhe vendndodhje.
6Racat dhe gjuhët e ndryshme në botë.
7Njohja e simbolit.
8Provimi i Ndermjetem
9Simbolet në jetën e përditshme.
10Kultura në vende të ndryshme.
11Identiteti kombëtar.
12Vende historike
13Festat kombëtare.
14Puna dhe shoqëria.
15Llojet e punëve- identifikimi i vendeve të punës në shtëpi, shkollë, komunitet dhe përshkrimi i kërkesave të punëve të ndryshme.
16Provimi Final.
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera Leksione, diskutime, pyetje dhe përgjigje, studim rasti, zgjidhja e problemeve.
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të kuptojë dhe shpjegojë rolin social të njerëzve tek fëmijët.
2Të shpjegojë nevojat bazë dhe dallimet midis shoqërive.
3Të kuptojnë që bota e pare me sytë e fëmijëve është plot ngjyra dhe të shpjegojnë rutinën e ditës në rrugën e tyre.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)