Emri i Lëndës : Psikologjia Sociale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 204-1 A 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lendë është hartuar si një kurs studimi i plotë i teorisë dhe hulumtimit në psikologjinë sociale. Qëllimi i kësaj lënde është që të shpjegojë se si mendimet tona, ndjenjat, dhe sjelljet janë ndikuar nga prania aktuale, imagjinare, apo e nënkuptuar të njerëzve të tjerë. Temat për të studiuar janë sociale, njohje, perceptim social dhe përpunim I informacionit, qëndrimet dhe bindjet, stereotipat dhe diskriminimet, ndikimet sociale dhe sjelljet në grup, marrëdhëniet romantike, sjelljet agresive, sjelljet për të ndihmuar dhe aplikuar në psikologjinë sociale. Kjo lëndë mundëson njohuri të gjera rreth psikologjisë sociale si asaj klasike dhe asaj bashkëkohore. Kjo fushë është tepër e gjerë prandaj në këtë lëndë do të zhvillohen diskutime rreth temave të cilat janë të përshtatura më shkencat e edukitmit. Këto diskutime do të fokusohen më tepër te temat themelore sic janë procesi i ndryshimeve të sjelljeve, influencës sociale dhe përshtatjes, e pajtueshmërisë dhe bindjes, së individit dhe vetëkënaqësisë, perceptimeve dhe atributeve personale, tërheqja dhe zgjedhja e shokëve, influenca në perfomancën e grupti etj.
Objektivat Kjo lëndë ka si objektiv të prezantoi konceptet dhe idetë në fushën e psikologjisë sociale. Psikologjia sociale ka si qëllim të zbuloi mënyrat e ndryshme të rrugëe të cilat individët ndërveprojnë dhe formojnë lidhje sociale me njëri tjetrin, grupin ose gjithë shoqërinë ku ata jetojnë. Ashtu si edhe sociologjia, psikologjia sociale ka në fokus të vëzhgoi në grupet e ndryshme të shoqërisë. Megjithatë, psikologjia sociale fokusohet në psikologjinë e individit si pjesë e grupit ose të shoqërisëduke marrë parasysh edhe kutlurën e asaj shoqërie.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje, çfarë është psikologjia sociale?
2Vetja në botën shoqërore
3Bindjet shoqërore dhe Gjykimet
4Sjellja dhe Qëndrimet
5Gjenet, Kultura dhe Gjinia
6Përshtatshmëria
7Bindja
8Midterm
9Ndikimi grupit
10Paragjykimi
11Agresioni
12Tërheqja dhe intimiteti: pëlqimi dhe dashurimi i të tjerëve
13Altruizmi
14Konflikti dhe paqeruajtja
15Psikologjia shoqërore e aplikuar
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kjo lëndë mundëson analizimin e marrëdhënieve sociale, sjelljet agresive, sjelljet që duhen rikonstrukutara në bazë të teorive në psikologjinë sociale.
2Kjo lëndë mundëson shpjeguarin e lidhjes midis mendimeve tona, ndjenjat, dhe sjelljet janë ndikuar nga prania aktuale, imagjinare, apo e nënkuptuar të njerëzve të tjerë.
3Kjo lëndë mundëson mënyrën e të menduarit rreth hulumtimet në psikologjinë sociale mund të hedhin dritë mbi ngjarjet që ndodhin përreth.
4Kjo lëndë do të mundësoi njohuri rreth eksperimenteve psikologjike më të njohrua dhe do ti shpjegoj prej prespektivës sociale.
5Kjo lëndë do të mundësoi kërkime dhe studime në fushën e psikologjisë sociale.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize110
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 155
Gjysmë finale 11212
Provimi final 11818
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)