Kodi i Lëndës : PRD 316
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2012-2013 / Pranverë PRD 316-1 Përfshirja e Prindërve në Arsimin Parashkollor dhe Fillor Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.