Emri i Lëndës : Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 201-1 A 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs pajis studentët me njohuritë bazë rreth metodave kërkimore, përcaktimin e universit mënyrës së mbledhjes së të dhënave, zhvillimin e hipotezave dhe analizimin e të dhënave.
Objektivat Kjo lëndë ka për qëllim të pajisë studentët me njohuritë dhe aftësitë për të: Shpjegojuar përmbajtjen e konceptit të shkencës. Përcaktuar konceptin e shkencës. Mësuar parimet e shkencës. Shpjeguar funksionet kryesore të shkencës. Klasifikuar degët e shkencës. Diskutuar tiparet kryesore të shkencës. Krahasuar metodat shkencore . Përcaktuar metodat shkencore. Klasifikuar fazat e metodave shkencore. Diskutuar pjesë të hulumtimeve shkencore. Shpjeguar tema kërkimore shkencore. Zhvilluar hipoteza. Përcaktuar kufizimet, lidhjen e universit. Analizuar të dhënat Diskutuar rezultatet. Vlerësuar rezultatet e hulumtimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në metodat kërkimore: Parimet themelore të kërkimit shkencor: Vlefshmëria, besueshmëria, vlerësimi
2Si të përcaktojmë projektin / kërkimin shkencor dhe vendosim mbi metodologjinë: metodat cilësore dhe sasiore
3Si të përcaktojmë kuadrin kërkimor: të dhënat parësore dhe dytësore në kërkimin shkencor
4Si të përzgjedhim pjesëmarrësit ; Teknikat e Sampling
5Si të zhvillojmë intervista dhe grupe fokusi;
6Si të ndërtojmë pyetësorët dhe vëzhgime për pjesëmarrësit
7Çështje të Etikës në metodat kërkimore
8Provimi gjysmefinal.
9Çështje gjuhësore të kërkimit shkencor: zhvillimi i hipotezës, pyetjeve kërkimore, variablave
10Çështje gjuhësore të kërkimit shkencor: parashtrimi i kuadrit teorik
11Çështje gjuhësore të kërkimit shkencor: Çështje gramatiko-leksikore në kërkimin shkencor
12Çështje gjuhësore të kërkimit shkencor: Çështje gramatiko-leksikore në kërkimin shkencor
13Çështje gjuhësore të kërkimit shkencor: Të shkruarit; Të strukturuarit dhe të hartuarit:
14Çështje gjuhësore të kërkimit shkencor: ushtrime mbi koherencën gjuhësore dhe interpretimin e grafikëve
15Të tjera çështje të kërkimit shkencor : shënjimi, citimi e bibliografia (APA)
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të gjejnë literaturë shkencorë online.
2Të kuptojnë etikën e kërkimit shkencor në shkencat sociale.
3Të kupojnë llogjikën dhe implikimet e eskperimentit, përdorimin e kërkimit korelativ dhe cuasi-eksperimentet
4Të marrin njohur për studimet vëzhguese, anketat dhe studimet e rastit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11010
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)