Emri i Lëndës : Psikologjia Morale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 315-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Psikologjia morale është një fushë studimi në filozofi dhe psikologji në të cilat njerëzit studiojnë fenomene të cilat janë të natyrës psikologjike dhe etike – si altruizmi dhe egoizmi, gjykimi moral, vlerësimi dhe faji, përgjegjësia morale, karakteri etj. Për të shpjeguar këto, psikologu moral duhet tu përgjigjet një sërë pyetjesh relativisht të vështira përsa i përket natyrës së veprimeve tona dhe mënyrës si duhet ti vlerësojmë ato.
Objektivat Ky kurs adreson tema të vjetra dhe të reja. Lëndët tradicionale në psikologjinë morale filozofike janë fokusuar në marrëdhëniet ndërmjet njohurisë morale dhe motivimit moral, arsyet për veprim, dhe funksionimi moral i dëshirave dhe emocioneve. Këto tema do të adresohen duke shqyrtuar disi filozofinë morale klasike. Gjithsesi, vitet e fundit kanë treguar një rritje të cilësisë së punës empirike në psikologjinë morale, disa prej të cilave të cojnë drejt cështjeve tradicionale.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Motivimi morali
2Evolucioni i moralit
3Biologji dhe Egoizmi, etj altruizëm
4Altruizmi: Ndihma të tjerët
5Humanizëm
6I jashtëm dhe i brendshëm Motivimi
7Arsyetimi moral
8Provimi gjysmëfinal
9Vullneti i lirë
10Zhvillimi moral
11Etika dhe Morali
12Etika Virtyti
13Angazhimi emocional në gjykimit moral
14Përgjegjësia dhe Karakteri
15Mirëqenie
16Provimi Final.
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të përshkruajnë konceptet e altruizmit, egoizmit dhe humanizmit.
2Të zotërojnë njohuritë bazë rreth përgjegjësisë morale.
3Të shpjegojë sesi koncepti i vetvetes, dhe vetë – kënaqësia ndikon në perfomancën e tyre.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte315
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 300
Gjysmë finale 155
Provimi final 12020
Të tjera 11010
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)