Emri i Lëndës : Mësimdhënia e Shkencave dhe Edukates Shoqerore
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PRD 313-1 A -1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Objektivat e lëndës kanë si synim ti ofrojnë studentit njohuri dhe të kuptuarit të së kaluarës, të nevojshme për tu përballur me të tashmen dhe planifikimin për të ardhmen. Kjo i mundëson atyre që të kuptojnë dhe të marrin pjesë në mënyrë efikase në botën e tyre, dhe të shpjegojnë marrëdhëniet e tyre individëve dhe institucioneve sociale, ekonomike, dhe politike. Studimet sociale mund të pajisin studentët me aftësitë për zgjidhjen e problemeve dhe për një vendim-marrje produktive, për vlerësimin e çështjeve dhe për kryerjen e gjykime të shëndosha.
Objektivat Lënda paraqet të gjitha elementet bazë për studentin në mënyrë që të jetë i aftë për të shpjeguar aspektin social të jetës. Kjo lëndë mbulon objektivat, parimet, tendencat, materialet dhe praktikat aktuale për mësimdhënien dhe nxitjen e zhvillimit social në edukimin në fëmijëri të hershme. Kjo lëndë përqendrohet mbi përmbajtjen për zhvillimin dhe strategjitë për ti integruar fëmijët e vegjël në studimin e historisë, gjeografisë, ekonomisë, dhe shkencave të tjera shoqërore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantim i Shkencave Sociale
2Planifikimi dhe Vlerësimi
3Burimet e të mësuarit; Shkolla, Familja, Komuniteti
4Të menduarit dhe Formimi i Koncepteve;
5Vetja, Të tjerët dhe Komuniteti; Aftësitë Sociale
6Kultura, Diversiteti dhe Vlerat
7Koha, Ndryshimi dhe Vazhdimësia- Historia
8Provimi i Ndërmjetem
9Popujt, Vendet, dhe Ambjenti: Gjeografia
10Prodhimi, Shpërndarja, Konsumi dhe Vendimmarrja: Ekonomia
11Pushteti, Autoriteti, Qeverisja
12Lidhjet globale
13Praktikë në cerdhe
14Praktikë në kopsht
15Praktikë ne shkollë fillore
16Provimi Final.
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera Leksione, diskutime, pyetje dhe përgjigje, studim rasti, zgjidhja e problemeve.
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të kuptojë dhe shpjegojë rolin social të njerëzve tek fëmijët.
2Të shpjegojë nevojat bazë dhe dallimet midis shoqërive.
3Të kuptojnë që bota e pare me sytë e fëmijëve është plot ngjyra dhe të shpjegojnë rutinën e ditës në rrugën e tyre.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize120
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 000
Gjysmë finale 122
Provimi final 122
Të tjera 133
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)