Emri i Lëndës : Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 201-1 A 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë përmban një hyrje të përgjithëshme të metodave kërkimore në shkencat scoiale. Lënda do të fokusohet në disa prej koncepteve dhe temave kryesore të kësaj fushe sic janë themelimi i shkencave sociale, formulimi i një kërkimi, mbledhja e të dhënave si dhe analizimi i të dhënave. Në diskutimet kryesore të kësaj lënde do të fokusohen edhe në shpjegimin e etikës gjatë procesit kërkimor, e cila do të fokusohet që nga fillimi deri në fund të këtij procesi. Në këtë lëndë studentët do të kenë mundësi të kombinojnë teorinë me anë të praktikës, e cila realizohet nëpërmjet kombinimeve të teorisë, takimeve në klasë ose projektet jashtë klase. Në fund të kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje të : 1-formojnë pyetjet kërkimore dhe një formulojnë kërkimet ; 2- Mbledhja e të dhënave si dhe analizimi i tyre nëpërmjet metodave të ndryshme; 3-Do të marrin njohuri rreth metodave sasiore dhe cilësore duke u bazuar në analizimin e të dhënave sipas programeve statistikore; 4-Të formojnë mendim kritik rreth zhvillimit të kërkimit dhe krahasimit me kërkimet e tjera
Objektivat Në fund të kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje të: 1- Kuptojnë konceptet bazë të metodave kërkimore 2- Do të jenë në gjendje të përcaktojnë tema për të zhvilluar kërkime, si dhe të fomulojnë hipoteza të kerkimit; 3- Të xhvillojnë një analizim të metodave të përdorura në studime të ndryshme; 4- Të jenë të aftë të formulojnë një konkluzion sipas mënyrës dhe kushteve të fushës së studimit. Gjithashtu lënda ka si qëllim të formoj diskutime dhe krahasime midis mënyrave dhe teknikave të ndryshme në shkencat sociale, duke u bazuar në formulimin e pyetjeve të dhe përgjigjeve empirike, analizimi i metodologjive, analizimi i formulimit të hipotezave etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje: Si të formojmë një proces kërkimor Si të formojmë procesin tonë kërkimor
2Hyrje në Formulimin e dizenjimit të kërkimit shkencor • Shkallët e procesit kërkimor • Formulimi i hipotezave, problemit, qëllimit, pyetjeve kërkimore • Rishikimi i literaturës • Etikat e kërkimit
3Si te zgjedhish metodologjine
4Si te transmetojme sfondin e kerkimit
5Si te zgjedhim pjesmarresit
6Si te pergatisim nje propozim kerkimor
7Si te kryejme intervistat
8Provimi gjysmefinal.
9Si te depertojme ne grupet e fokusit
10Si te ndertojme pyetesoret
11Si te kryejme vezhgimin e pjesmarresve
12Kerkimet sasiore
13Kerkimet cilesore
14Si te raportojme konstatimet
15Si te jemi nje hulumtues etik
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet do te jene te afte te analizojne procesin e mbledhjes se informacioneve ne shkencat sociale
2Studentet do te jente te afte te diskutojne mbi rendesine e etikes kerkimore dhe te shpjegojne konceptin e etikes
3Studentet do te jene te afte te klasifikojne vlerat etike ne kerkimet shkencore dhe te vleresojne rregullat etike qe kane adoptuar gjate kerkimeve ne shkencat sociale
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale135
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11010
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)