Emri i Lëndës : Filozofia dhe Teoria e Edukimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 301-1 A 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Karakteristika më e vecantë të këtij kursi është fakti që ai përbëhet nga një reflektim sistematik i aktiviteteve dhe praktikave të ndryshme, të cilat kërkojnë të rifreskojne njohuritë, informacionin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore. Aftësitë profesionale të nxënësve që do të zhvillohen përmes këtij kursi janë: (1) investigimi, ose qëllimet e procesit arsimor (duke shpresuar për fundin e rezultateve te aktiviteteve dhe praktikave), (2) mjetet më efektive për të arritur këto qëllime (metodat e mësimdhënies), (3) programi i duhur ose programi arsimior (kurrikulat), (4) reflektime mbi rolin e individëve në rend shoqëror dhe politik.
Objektivat Metodologjitë kryesore nëpërmjet të cilave studentët do të përfitojnë, përfshirë si të ndihmuajne nxënësit të reflektojnë mbi natyrën e arsimit duke u kujdesur për një njohuri të plotë të teorive më të shquar të arsimit. Për të studiuar secilën nga këto teori do të jetë katër tema kryesore të specifikuara në përshkrimin e kursit: (1) qëllimet edukative, (2) metodat e mësimdhënies dhe edukimit, (3) përmbajtja edukative, (4) pasojat sociale dhe politike të arsimit. Si rezultat i leximit dhe diskutim në klasë, nxënësit duhet të jenë të njohur me problemet dhe çështjet lidhur me teoritë arsimore, duke ditur historinë e filozofisë. Më gjerësisht, studentët do të kenë mundësinë për të zhvilluar ndjenjën e informacioneve historike mbi traditën e filozofisë dhe struktures perëndimore ne influencëv e mendimtarëve të mëdhenj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Mendimi mbi arsimin. Çdo te thote te jesh qënie njerëzore?Koncepti i arsimit
2Diferencimi, pabarazia dhe procesi arsimor
3Arsimi, ekonomia dhe klasa
4Arsimi, shteti dhe statusi
5Pozicionet, strategjitë dhe ndryshimi
6Struktura pedagogjike
7Indoktrinimi, racionaliteti
8Provim gjysëmfinal
9Njohuri dhe plan-programi, teoria e kurrikules
10Problemet e dijes
11Vetëvendosja
12Sfida postmoderne
13Nevojat, interesat, dhe përvoja
14Kreativiteti, Kultura
15Hulumtimet në mësimdhënie, teori dhe praktikë
16Provimi final.
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të shpjegojnë konceptet që lidhen me filozofinë e përgjithshme dhe arsimore.
2Të përshkruajnë konceptet që lidhen me filozofinë e përgjithshme dhe arsimore.
3Të ilustrojnë me shembuj konceptet që lidhen me filozofinë e përgjithshme dhe arsimore.
4Të krahasojnë konceptet lidhur me filozofinë e përgjithshme dhe arsimore.
5Të shpjegojnë funksionin dhe llojet e filozofisë si dhe marrëdhëniet midis filozofisë dhe instituteve sociale.
6Të shpjegojnë funksionin e filozofisë dhe të përshkruajnë llojet e filozofisë.
7Të vlerësojë efektet e filozofëve kryesorë në programin mësimor dhe administrimin e procesit arsimor.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11515
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)