Emri i Lëndës : Punimi i Diplomës
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PRD 322-1 F 6 2 6 0 5.00 9
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Tematikat e kësaj lëndë janë: principet bazë dhe procedurat në kërkimet edukative; natyra e studimeve sociale dhe edukative; çështjet etike në studimet edukative; formulimi i problemeve të studimit; procedurat në reduktimin e studimit, dizenjimi dhe metodat e kërkimit; metoda të mbledhjes së të dhënave; dizenjimi i shembujve; studimi i analizave të bëra; dizenjimi i pyetësorëve; intervista, dokumentacionet dhe raportet me shkrim.
Objektivat Kjo lëndë është projektuar për të familjarizuar studentët me rolin dhe procedurat e studimeve në edukim. Gjithashtu do të përfshihen edhe pjesa më e madhe e aftësive dhe teknikave të nevojshme në kërkimin dhe studimin edukativ. Për më tepër do të përfshihen edhe konceptet bazë dhe aftësitë statistikore në analizimin e të dhënave siç janë mesatarja, devijimi standard etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Informim-Planifikim
2Rishikim i literaturës
3Nxjerrja e përfundimeve nga rishikimi i literaturës
4Përgatitja e një raporti për projektin mbi bazën e studimeve
5Përcaktimi i literaturës për temën dhe rishikimi dhe planifikimi i temës
6Përcaktimi i literaturës për temën dhe rishikimi dhe planifikimi i temës
7Praktikimi i planit
8Provimi i Ndermjetem
9Praktikimi i planit
10Praktikimi i planit
11Praktikimi i planit
12Praktikimi i planit
13Praktikimi i planit
14Praktikimi i planit
15Praktikimi i planit
16Praktikimi i planit-Mbrojtja
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera Vëzhgime, Ushtrim-Praktikë.
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në përfundim te kësaj lënde studenti është në gjendje të:Të organizojë fazën e fillimit të zhvillimit të projektit.
2Të kërkojë literaturë rreth projektit mbi bazën e studimeve.
3Të bëjë vëzhgime.
4Të identifikojë situatën problematike.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final100
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 168128
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 000
Gjysmë finale 0110
Provimi final 11616
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 214
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 8.56
ECTS 9

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)